Ekumenický2. Kronická32

2. Kronická

Sancheríbov útok na Jeruzalem1 Po tých­to udalos­tiach a dôkazoch ver­nos­ti prišiel asýr­sky kráľ San­cheríb. Na­padol Jud­sko, obľahol opev­nené mes­tá s úmyslom sa ich zmoc­niť. 2 Keď Chiz­kija videl, že prišiel San­cheríb a chys­tá sa na­pad­núť Jeruzalem, 3 do­hodol sa so svojimi hod­nos­tár­mi a hr­dinami, že upchajú vod­né pramene, ktoré sú von za mes­tom. Tí mu po­skyt­li po­moc. 4 Zhromaždilo sa množs­tvo ľudu a upchali všet­ky pramene i po­tok, ktorý pre­tekal stredom územia. Dôvodili: Prečo by mali asýr­ski králi, až prídu, náj­sť toľko vody? 5 Po­tom sa pus­til do opevňovania a opravil všet­ky poškodené hrad­by. Na nich vy­budoval veže a druhú von­kajšiu hrad­bu. Opev­nil Mil­lo v Dávidovom mes­te a zhotovil množs­tvo oštepov a štítov. 6 Nad ľudom ustanovil vojen­ských veliteľov, zhromaždil ich k sebe na prie­s­trans­tvo pri mest­skej bráne a tak­to ich po­vzbudzoval: 7 Buďte sil­ní a od­vážni! Neboj­te sa a nedes­te sa pred asýr­skym kráľom ani pred celým davom, ktorý ho sprevádza, lebo pre­vaha je na našej strane. 8 S ním je teles­ná sila, s nami je Hos­podin, náš Boh, hotový nám po­môcť a viesť naše boje. Ľud sa spoľahol na slová jud­ského kráľa Chiz­kiju. 9 Ne­skôr vy­slal asýr­sky kráľ San­cheríb svojich služob­níkov do Jeruzalema, kým on sám s celou svojou vojen­skou mocou bojoval proti Lakíšu. Jud­skému kráľovi Chiz­kijovi a všet­kým Júdov­com v Jeruzaleme od­kázal: 10 Tak­to vraví asýr­sky kráľ San­cheríb: Na čo sa spoliehate, keď za ob­liehania zo­stávate v Jeruzaleme? 11 Keď Chiz­kija vy­hlasuje: Hos­podin, náš Boh, nás vy­slobodí z moci asýr­skeho kráľa, tak vás za­vádza, aby vás umoril hladom a smädom. 12 Veď sám Chiz­kija od­stránil jeho výšiny i ol­táre a pri­kázal Jud­sku a Jeruzalemu: Pred jed­ným ol­tárom budete vzdávať poc­ty a na ňom páliť kadid­lo. 13 Ne­viete, čo som urobil ja a moji ot­covia národom všet­kých krajín? Moh­li bohovia národov krajín vy­slobodiť svoju krajinu z mojej moci? 14 Ktorý zo všet­kých bohov tých národov, ktoré moji ot­covia po­užitím hubiacej kliat­by vy­hubili, mohol svoj ľud vy­slobodiť z mojej moci? Môže vás azda váš Boh vy­slobodiť z mojej moci? 15 Nech vás teda Chiz­kija ne­klame a nezavádza! Ne­ver­te mu, lebo ani jeden z bohov všet­kých tých národov a kráľovs­tiev ne­mohol svoj ľud vy­slobodiť z mojej moci ani z moci mojich ot­cov. Ani váš Boh vás z nej ne­vys­lobodí. 16 Jeho sluhovia naďalej útočili slovami proti Hos­podinovi, Bohu, a proti jeho služob­níkovi Chiz­kijovi. 17 Na­písal aj hanopisy na Hos­podina, Boha Iz­raela, a hromžil proti ne­mu: Ako bohovia národov iných krajín ne­vys­lobodili svoj ľud z mojej moci, tak z nej svoj ľud ne­vys­lobodí ani Boh Chiz­kijov! 18 V judskej reči vy­krikovali na jeruzalem­ský ľud, ktorý bol na hrad­bách, aby ho vy­desili, za­strašili, a tak dobyli mes­to. 19 O Bohu Jeruzalema sa vy­jad­rovali ako o bohoch národov zeme, diele ľud­ských rúk. 20 Pre­to sa kráľ Chiz­kija a prorok Izai­áš, syn Ámocov, mod­lili a úpen­livo volali k nebesiam. 21 Hos­podin vy­slal an­jela, ktorý zničil v tábore asýr­skeho kráľa, všet­kých udat­ných hr­dinov, voj­vod­cov a hod­nos­tárov, takže sa so za­han­bením vrátil do svojej vlas­ti. Keď po­tom vošiel do domu svoj­ho boha, vlast­ní synovia ho za­bili mečom. 22 Tak vy­slobodil Hos­podin Chiz­kiju a obyvateľov Jeruzalema z moci asýr­skeho kráľa San­cheríba i z moci os­tat­ných ne­priateľov a zais­til mu po­koj od okolia. 23 Mnohí prinášali do Jeruzalema Hos­podinovi dary a jud­skému kráľovi Chiz­kijovi cen­nos­ti. Od­vtedy si ho vy­soko vážili všet­ky národy. 24 V tom čase Chiz­kija smr­teľne ochorel. Keď sa však mod­lil k Hospodinovi, dal mu od­poveď i znamenie. 25 Chiz­kija sa ne­od­platil vďakou za prijaté dob­ro­denia, ale spyšnelo mu srd­ce. Pre­to sa Boh roz­hneval na neho, na Jud­sko i Jeruzalem. 26 Keď sa Chiz­kija a obyvatelia Jeruzalema kajali zo svojej pýchy, Hos­podinov hnev ich ne­pos­tihol za jeho čias. 27 Chiz­kija oplýval bohat­stvom a slávou. Zhotovil si po­klad­nice na strieb­ro, zlato, drahokamy, bal­zamy, štíty a na rôz­ne pre­pychové pred­mety. 28 Mal sklady na úrodu obilia, muštu, oleja, staj­ne pre rôz­ne druhy stat­ku a košiare pre stáda. 29 Vy­budoval si mes­tá, mal veľké stáda oviec a dobyt­ka, lebo Hos­podin ho za­hr­nul ne­smier­nym imaním. 30 Chiz­kija za­sypal hor­ný výtok vôd Gichónu a zviedol ich po západ­nej strane Dávidov­ho mes­ta. Chiz­kijovi sa darilo v každom podujatí. 31 Iba v prípade, keď boli k nemu vy­slaní po­veren­ci babylon­ských kniežat, aby pre­skúmali znamenie, ktoré na­stalo v krajine, ho Boh opus­til, aby ho pod­robil skúške a spoz­nal celé jeho zmýšľanie. 32 Os­tat­né príbehy Chiz­kiju a jeho zbožné skut­ky sú po­značené vo Videní proroka Izai­áša, syna Ámocov­ho, a v Knihe jud­ských a iz­rael­ských kráľov. 33 Chiz­kija sa uložil k svojim ot­com, po­chovali ho na svahu pri hroboch Dávidov­cov. Keď zo­mrel, vzdali mu poc­tu všet­ci Júdov­ci a obyvatelia Jeruzalema. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Menašše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček