Ekumenický2. Kronická16

2. Kronická

1 V tridsiatom šies­tom roku Ásovej vlády vy­tiahol iz­rael­ský kráľ Baša proti Jud­sku. Opev­nil Rámu, aby znemožnil jud­skému kráľovi každý vojen­ský po­hyb. 2 Ása vy­bral z pokladníc Hos­podinov­ho domu a kráľov­ského paláca strieb­ro i zlato a po­slal to sýr­skemu kráľovi Ben-Hadadovi, síd­liacemu v Damasku, s odkazom: 3 Máme medzi sebou zmluvu, ako ju mali i naši ot­covia. Tu ti po­sielam strieb­ro a zlato. Zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby od­tiahol odo mňa. 4 Ben-Hadad vy­hovel kráľovi Ásovi a vy­pravil veliteľov svoj­ho voj­ska proti iz­rael­ským mes­tám. Tí dobyli Ij­jón, Dán, Ábel-Majim a všet­ky zásobovacie mes­tá Naf­táliho. 5 Keď sa to do­počul Baša, pre­stal opevňovať Rámu a svoju prácu za­stavil. 6 Nato kráľ Ása pojal všet­kých Júdov­cov a po­od­nášali z Rámy kamene i brv­ná, ktoré po­užíval Baša a vy­budoval z toho Gebu a Mic­pu. 7 Vtedy prišiel k judskému kráľovi Ásovi videc Chanáni. Po­vedal mu: Pre­tože si sa spoľahol na sýr­skeho kráľa a nie na Hos­podina, svoj­ho Boha, unik­lo ti jeho voj­sko z rúk. 8 Ne­mali Kúšij­ci a Líbyjčania mohut­né voj­sko s množstvom vozov a jazd­cov? Keď si sa spoľahol na Hos­podina, vy­dal ti ich do moci. 9 Lebo oči Hos­podina po­zorujú celú zem, aby po­sil­nil tých, čo sú mu srd­com plne od­daní. Neroz­vážne si v tom po­stupoval, lebo od­teraz budeš musieť bojovať. 10 Ása sa na­hneval na vid­ca a uvr­hol ho do žalára do klady. Veľmi ho to roz­zúrilo. V tom čase utláčal Ása nie­ktorých ľudí. 11 Staršie i novšie Ásove deje sú po­značené v Knihe jud­ských a iz­rael­ských kráľov. 12 V tridsiatom deviatom roku svojej vlády Ása vážne ochorel na nohy. No ani vo svojej chorobe nehľadal po­moc u Hospodina, ale u lekárov. 13 Ása sa uložil k svojim ot­com. Zo­mrel v štyridsiatom pr­vom roku svojej vlády. 14 Po­chovali ho v jeho hrobe, ktorý si vy­tesal v Dávidovom mes­te. Uložili ho na lôžko, pl­né bal­zamov a zmesí rôz­nych mas­tí a na jeho počesť za­pálili mohut­nú vat­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček