Ekumenický2. Kronická17

2. Kronická

Jóšafat1 Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jóšafat, ktorý ráz­ne vy­stupoval proti Iz­raelovi. 2 Do všet­kých opev­nených jud­ských miest roz­miest­nil voj­sko a zriadil po­sád­ky v Judsku a v efrajimských mes­tách, ktoré dobyl jeho otec Ása. 3 Hos­podin bol s Jóšafatom, lebo chodil po počiatočných ces­tách svoj­ho pra­ot­ca Dávida. Ne­uc­tieval baálov, 4 ale Boha svoj­ho ot­ca, chodil v jeho pri­kázaniach inak ako Iz­rael. 5 Pre­to Hos­podin upev­nil pod jeho správou kráľov­stvo a celý Júda Jóšafata ob­darúval, takže zís­kal veľké bohat­stvo a slávu. 6 Keď mu na Hos­podinových ces­tách vzrá­stla od­vaha, od­stránil z Judska výšiny a ašéry. 7 V treťom roku svojej vlády po­veril svojich hod­nos­tárov Ben­chajila, Obad­ju, Zekar­ju, Ne­taneela a Míkaju vy­učovať po jud­ských mes­tách. 8 S nimi boli leviti: Šemaja, Ne­tan­ja, Zebad­ja, Asáel, Šemirámot, Jonatán, Adónija, Tóbija a Tób-Adónija a s nimi kňazi Elíšama a Jóram. 9 Tí vy­učovali v Judsku. Mali so sebou knihu Hos­podinov­ho zákona, po­chodili po všet­kých jud­ských mes­tách a vy­učovali ľud. 10 Strach z Hospodina do­padol na všet­ky kráľov­stvá krajín susediacich s Judskom, takže proti Jóšafatovi nebojovali. 11 I nie­ktorí Filištín­ci prinášali Jóšafatovi dary a peňažný po­platok. Arabi mu pri­vádzali stáda drob­ného dobyt­ka: sedem­tisíc­sedem­sto baranov a sedem­tisíc­sedem­sto capov. 12 Jóšafat sa čoraz viac vzmáhal. V Judsku budoval pev­nos­ti a zásobovacie mes­tá. 13 V judských mes­tách konal roz­siah­le práce. V Jeruzaleme mal vojakov, udat­ných hr­dinov. 14 Toto je ich výkaz podľa rodín: Z Judska boli tisíc­nik­mi: veliteľ Adna a s ním tri­stotisíc udat­ných hr­dinov; 15 jeho po­bočník, veliteľ Jehóchanan a s ním dve­sto­osem­desiat­tisíc mužov, 16 ďalší po­bočník Amas­ja, syn Zik­riho, dob­rovoľne sa hlásiaci k Hospodinovi, a s ním dve­stotisíc udat­ných hr­dinov. 17 Z Benjamína po­chádzali: udat­ný hr­dina El­jáda a s ním dve­stotisíc mužov, vy­zb­rojených lukom a štítom; 18 jeho po­bočník Józabad a s ním sto­osem­desiat­tisíc ozb­rojených vojakov. 19 Tí konali službu u kráľa, ok­rem tých, ktorých kráľ roz­miest­nil po opev­nených mes­tách v celom Jud­sku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček