Ekumenický2. Kronická31

2. Kronická

Odstránenie modlárstva1 Keď sa to všet­ko skončilo, po­brali sa všet­ci prítom­ní Iz­raeliti do jud­ských miest a rozt­ries­kali kamen­né stĺpy, po­stínali ašéry a ú­pl­ne zbúrali výšiny i ol­táre v celom Jud­sku, na území Ben­jamína, Ef­rajima a Menaššeho. Po­tom sa všet­ci Iz­raeliti vrátili, každý na svoj majetok, do svojich miest. 2 Chiz­kija za­radil kňazov a levitov do jed­not­livých tried, každého podľa kňaz­skej či levit­skej služby: k spaľovanej obete, k obetám spoločen­stva, k výkonu služby, ku vzdávaniu vďaky a chvály v bránach Hos­podinových táborov. Usporiadanie služby v chráme3 Prí­spevok z kráľovského majet­ku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večer­né, na spaľované obety sobot­né, ďalej na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v Hospodinovom zákone. 4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, pri­kázal od­vádzať pre kňazov a levitov určenú čias­t­ku, aby sa moh­li pev­ne držať Hos­podinov­ho zákona. 5 Keď sa tá výz­va roz­nies­la, naz­nášali Iz­raeliti množs­tvo pr­votín obilia, muštu, oleja, medu a rôz­nych poľných plodín. Prinies­li i mnoho desiat­kov zo všet­kého. 6 Aj Iz­raeliti a Júdov­ci, bývajúci v judských mes­tách, od­vádzali desiatok zo stat­ku a oviec, ako aj desiatok z darov za­svätených ich Bohu, Hos­podinovi, a uložili to na hŕby. 7 V treťom mesiaci ich začali za­kladať a v siedmom mesiaci skončili. 8 Keď prišiel Chiz­kija i hod­nos­tári a uvideli tie hŕby, dob­rorečili Hos­podinovi a jeho ľudu, Iz­raelu. 9 Chiz­kija sa spytoval kňazov a levitov ohľadom tých hŕb. 10 Hlav­ný kňaz Azar­ja z domu Cádokov­ho mu od­povedal: Od­kedy začali nosiť dary do Hos­podinov­ho domu, najed­li sme sa do­sýta a ešte i veľa zo­stalo. Pre­tože Hos­podin svoj ľud požeh­nal, zo­stalo toto množs­tvo. 11 Chiz­kija dal pri­praviť v Hospodinovom dome komory. Keď ich pri­pravili, 12 ver­ne vnášali dnu obety po­z­dvihovania, desiat­ky a za­svätené dary. Ich správ­com bol levita Konan­ja, jeho zá­stup­com bol jeho brat Šimei. 13 Jechíel, Azaz­ja, Na­chat, Asáhel, Jerimót, Józabad, Elíel, Jis­mak­ja, Machat a Benája boli z poverenia kráľa Chiz­kiju a pred­staveného Božieho domu Azar­ju do­zor­cami pod vedením Konan­ju a jeho brata Šimeiho. 14 Lévi­ovec Kóre, syn Jim­nov, strážca východ­nej brány, spravoval milodary, určené Bohu. Mal z nich dávať na po­z­dvihované obety Hos­podinovi a na najs­vätejšie dary. 15 Jemu pod­liehali v kňazských mes­tách: Éden, Min­jamín, Ješua, Šemaja, Amar­ja a Šekan­ja, aby ver­ne roz­deľovali svojim bratom podľa tried, nad­riadenému i pod­riadenému. 16 Navyše aj osobám mužs­kého po­hlavia, ktoré boli uvedené v rodovom zo­zname od troj­ročných na­hor, každému, kto pri­chádzal do Hos­podinov­ho domu podľa každoden­ného poriad­ku do služby, podľa ich po­vin­nos­tí a za­delenia. 17 Kňaz­ské zo­znamy sa zo­stavovali podľa rodin­ného pôvodu a levit­ské zo­znamy od dvad­saťročných na­hor podľa ich po­vin­nos­tí a tried. 18 Za­hr­novali aj všet­ky ich deti, ženy, synov, dcéry a celé zhromaždenie, uvedené v zozname, lebo sa ver­ne po­sväcovali. 19 No kňazi Áronov­ci mali na pas­tvinách svojich miest všade po mes­tách zvlášť vy­menovaných mužov, aby roz­deľovali podiely všet­kým kňazom a všet­kým levitom uvedeným v zozname. 20 Tak­to konal Chiz­kija v celom Jud­sku. Robil to, čo bolo pred Hos­podinom, jeho Bohom, dob­ré, správ­ne a prav­divé. 21 Pri každom podujatí, ktoré začal v službe Božieho domu pre zákon a pri­kázania, sa po­kúšal riadiť Bohom a konal všet­ko dô­sled­ne a ús­pešne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček