Ekumenický2. Kronická27

2. Kronická

Jótam1 Jótam mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom a šest­násť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, Cádokova dcéra, sa volala Jerúša. 2 Robil to, čo uznáva Hos­podin za správ­ne, cel­kom tak, ako robil jeho otec Uzzija, ibaže ne­vtr­hol do Hos­podinov­ho domu. Ľud však žil ďalej v skazenosti. 3 On vy­budoval Hor­nú bránu Hos­podinov­ho domu a roz­siah­le práce konal na hrad­be Ófela. 4 V Judskom po­horí budoval mes­tá a v zalesnených krajoch staval pev­nos­ti a veže. 5 Bojoval proti kráľovi Amónčanov a pre­mohol ich, takže mu v tom roku Amónčania od­vied­li sto talen­tov strieb­ra, desaťtisíc talen­tov pšenice a desaťtisíc talen­tov jačmeňa. Toľko mu od­vádzali Amónčania v druhom i treťom roku. 6 Jótam sa vzmáhal, pre­tože zo­tr­vával na svojich život­ných ces­tách pred Hos­podinom, svojím Bohom. 7 Os­tat­né deje Jótama, všet­ky jeho boje a výp­ravy sú po­značené v Knihe iz­rael­ských a jud­ských kráľov. 8 Mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šest­násť rokov vládol v Jeruzaleme. 9 Keď sa Jótam uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v Dávidovom mes­te. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Acház.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček