Ekumenický2. Kronická8

2. Kronická

Ďalšie Šalamúnove podujatia1 Po dvad­siatich rokoch, počas ktorých staval Šalamún Hos­podinov dom a vlast­ný palác, 2 vy­budoval i mes­tá, ktoré mu dal Chúram, a usadil tam Iz­raelitov. 3 Po­tom sa Šalamún vy­pravil do Chamát-Cóby a dobyl ju. 4 Vy­budoval Tad­mór na púšti a všet­ky skladis­kové mes­tá, ktoré zriadil v Chamáte. 5 Ďalej pre­budoval Hor­ný Bét-Chorón a Dol­ný Bét-Chorón na opev­nené mes­tá s hradbami, bránami a závorami, 6 Baálat a všet­ky skladis­kové mes­tá, čo pat­rili Šalamúnovi, všet­ky mes­tá pre voj­nové vozy a kone, vôbec všet­ko, čo chcel vy­budovať v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území svojej ríše. 7 Všetok ľud, ktorý zo­stal po Chetitoch, Amorejčanoch, Periz­zejoch, Chiv­vijoch a Jebúsejoch, ktorý ne­mal iz­rael­ský pôvod, 8 po­tom­kov tých, čo po nich zo­stali v krajine, ktorých Iz­raeliti ú­pl­ne ne­vyhubili, pod­robil Šalamún nútenej práci, čo tr­vá do­dnes. 9 Z Izraelitov však Šalamún ni­koho nezot­ročil. Tí boli vojak­mi, dôs­toj­ník­mi, veliteľmi voj­nových vozov a jaz­dy. 10 Kráľ Šalamún mal ešte dve­stopäťdesiat hlav­ných do­zor­cov, ktorí spravovali ľud. 11 Faraónovu dcéru pre­sťahoval Šalamún z Dávidovho mes­ta do domu, ktorý pre ňu po­stavil. Po­vedal si totiž: Moja žena ne­môže bývať v dome iz­rael­ského kráľa Dávida, lebo sú to po­svät­né mies­ta, ktorými pre­chádzala Hos­podinova ar­cha. 12 Vtedy Šalamún Hos­podinovi obetoval spaľované obety na Hos­podinovom ol­tári, ktorý po­stavil pri vstup­nej miest­nos­ti, 13 a to podľa každoden­ného poriad­ku prinášania obiet, podľa Mojžišov­ho príkazu na dni sobot­ného od­počin­ku, na nov­mesiace a na tri výročné sláv­nos­ti: na sláv­nosť nek­vasených chlebov, na sláv­nosť týždňov a na sláv­nosť stán­kov. 14 Podľa nariadenia svoj­ho otca Dávida za­delil kňazov do tried na vy­konávanie ich služby a levitom určil po­vin­nos­ti: viesť chválo­spevy a po­máhať kňazom v službe podľa každoden­ného poriad­ku. Ďalej za­delil vrát­nikov do od­dielov pre jed­not­livé brány. Tak totiž znel príkaz Božieho muža Dávida. 15 Vôbec sa ne­od­chýlili od kráľov­ho príkazu ohľadom kňazov, levitov a po­kladov. 16 Tak sa do­končilo celé Šalamúnovo dielo, počnúc dňom založenia Hos­podinov­ho domu až po jeho za­vŕšenie, keď bol Hos­podinov dom cel­kom hotový. 17 Vtedy sa Šalamún odo­bral do Ec­jón-Geberu a Elótu na mor­skom po­breží Edóm­ska. 18 Chúram mu po­slal po svojich sluhoch lode a skúsených námor­níkov, ktorí sa so Šalamúnovými sluhami do­stali do Ofíru. Na­brali od­tiaľ štyris­topäťdesiat talen­tov zlata a prinies­li kráľovi Šalamúnovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček