Ekumenický2. Kronická4

2. Kronická

1 Ďalej zhotovil bron­zový ol­tár, dvad­sať lakťov dl­hý, dvad­sať lakťov široký a dvad­sať lakťov vy­soký. 2 Od­lial i more s priemerom desať lakťov, po ob­vode za­ok­rúh­lené a hl­boké päť lakťov. Cel­kový jeho ob­vod meral trid­sať lakťov. 3 Po celom ob­vode pod ním ho obopínali po­stavy býkov v počte desať na lakeť a lemovali do­okola more. Dva rady býkov boli od­liate spolu s ním. 4 More spočívalo na dvanás­tich býkoch; tri boli ob­rátené na sever, tri na západ, tri na juh a tri na východ. Nad nimi bolo more a ich za­dky za­padali do­vnút­ra. 5 Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj mal tvar kalicha alebo ľali­ového kvetu. Malo ob­jem tritisíc batov. 6 Zhotovil i desať umývadiel. Päť z nich dal na­pravo a päť naľavo, slúžili na umývanie. V nich sa oplachovalo to, čo pat­rilo k spaľovaným obetám. More však slúžilo kňazom na umývanie. 7 Ďalej urobil desať zlatých sviet­nikov podľa prís­lušného pred­pisu a umiest­nil ich do hlav­nej siene: päť na­pravo a päť naľavo. 8 Zhotovil desať stolov a po­stavil ich do hlav­nej siene: päť na­pravo a päť naľavo, ďalej sto zlatých kropeničiek. 9 Vy­tvoril i ná­dvorie pre kňazov a veľké ná­dvorie ako i dvere do ná­dvoria; ich kríd­la po­kryl bron­zom. 10 More po­stavil na pravú stranu, k juhovýchodu. 11 Chúram zhotovil i hr­n­ce, lopaty a kropeničky. Tak Chúram do­končil prácu, ktorú konal pre kráľa Šalamúna na Božom dome: 12 dva stĺpy a guľaté hlavice na vr­chu oboch stĺpov, dvoje mrežovaní na pre­krytie oboch guľatých hlavíc na vr­chu stĺpov, 13 štyris­to granátových jabĺk pre obe mrežovania, a to po dva rady granátových jabĺk na jed­no mrežovanie, aby pre­krývali obe guľaté hlavice na vr­chu stĺpov; 14 ďalej urobil pod­voz­ky a na ne nád­rže, 15 jed­no more a pod ním dvanásť býkov, 16 hr­n­ce, lopaty, vid­lice a os­tat­né po­treb­né pred­mety. Chúram-Abí to vy­hotovil kráľovi Šalamúnovi pre Hos­podinov dom z lešteného bron­zu. 17 V okolí Jor­dána medzi Suk­kótom a Cerédou ich dal kráľ od­lievať v hlinených tvarov­kách. 18 Všet­kých tých­to pred­metov narobil Šalamún veľké množs­tvo, pre­tože sa na váhu bron­zu nehľadelo. 19 Šalamún dal zhotoviť celé za­riadenie Božieho domu, a to zlatý ol­tár, stoly na pred­kladanie chlebov, 20 sviet­niky a ich lam­py z rýdzeho zlata, aby horeli podľa pred­pisu pred za­dnou sieňou, 21 kvety, lam­py, zlaté nožnice z rýdzeho zlata, 22 nože, kropeničky, čaše a pan­vice z rýdzeho zlata. Vnútor­né kríd­la chrámových dverí do veľs­vätyne, ako i dvere do hlav­nej siene boli zo zlata.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček