Ekumenický2. Kronická14

2. Kronická

Ásova vláda1 Ása robil to, čo sch­vaľoval a uznával jeho Boh, Hos­podin. 2 Od­stránil cudzie ol­táre a výšiny, roz­tĺkol kamen­né stĺpy a po­stínal ašéry. 3 Júdov­com pri­kázal uc­tievať Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a riadiť sa zákonom a pri­kázaniami. 4 Zo všet­kých jud­ských miest od­stránil výšiny a kadid­lové ol­táre. Počas jeho vlády bol v kráľovstve mier. 5 V Judsku budoval opev­nené mes­tá, lebo v krajine bol mier. V tých rokoch ne­vypuk­la proti nemu voj­na, lebo Hos­podin mu dožičil mier. 6 Júdovi po­vedal: Vy­buduj­me tieto mes­tá, po­stav­me okolo nich hrad­by s vežami, bránami i závorami, kým je krajina naša, lebo sme sa utiekali k Hospodinovi, svoj­mu Bohu. Utiekali sme sa k nemu a on nám dožičí po­koj od okolia. Tak ús­pešne budovali. 7 Ása mal voj­sko z Júdovcov v počte tri­stotisíc mužov, vy­zb­rojených veľkým štítom a kopijou, a z Benjamínovcov v počte dve­sto­osem­desiat­tisíc mužov, ktorí po­užívali malé štíty a luk. To všet­ko boli udat­ní hr­dinovia. 8 Kúšijec Zerach s miliónovým voj­skom a s tristo voz­mi sa vy­pravil proti nim a dorazil až k Máreši. 9 Ása vy­šiel proti nemu a bojové po­stavenie zau­jali v údolí Cefáta pri Máreši. 10 Ása volal k Hospodinovi, svoj­mu Bohu: Hos­podin, jedine ty môžeš po­môcť v boji medzi sil­ným a bez­moc­ným. Po­môž nám, Hos­podin, Bože náš, veď na teba sa spoliehame a v tvojom mene sme na­stúpili proti tomuto množs­tvu. Hos­podin, ty si náš Boh. Proti tebe ni­kto ne­ob­stojí. 11 V boji proti Ásovi a Júdovi porazil Hos­podin Kúšij­cov, takže sa dali na útek. 12 Ása spolu s ľudom ich prena­sledovali až po Gerár. Pad­lo toľko Kúšij­cov, že ni­kto z nich nezos­tal nažive, lebo boli ro­zdr­vení pred Hos­podinom a jeho táborom. Od­nies­li i veľké množs­tvo koris­ti. 13 Dobyli všet­ky mes­tá v okolí Geráru, lebo na ne doľahol strach z Hospodina. Tak vy­plienili všet­ky tie mes­tá, pre­tože v nich bolo čo plieniť. 14 Zbúrali aj stany pre dobytok, od­vliek­li množs­tvo oviec i tiav a vrátili sa do Jeruzalema.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček