Ekumenický2. Kronická9

2. Kronická

Návšteva kráľovnej zo Sáby1 Kráľov­ná zo Sáby počula chýr o Šalamúnovi a prišla do Jeruzalema, aby ho vy­skúšala náročnými otáz­kami. Prišla s početným sprievodom a s ťavami, ktoré nies­li bal­zamy, množs­tvo zlata a drahokamy. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo si zau­mienila. 2 Šalamún jej však dal od­poveď na všet­ky jej otáz­ky. Nebolo preňho nič záhad­né, čo by nezod­povedal. 3 Keď kráľov­ná zo Sáby videla Šalamúnovu múd­rosť, palác, ktorý po­stavil, 4 jed­lá na jeho stole, za­sadací poriadok jeho služob­níkov, zdvorilosť ob­sluhovačov a ich odev, jeho čašníkov a ich odev i jeho schody, ktorými vy­stupoval do Hos­podinov­ho domu, vy­razilo jej to dych. 5 Po­vedala kráľovi: Je prav­da, čo som počula doma o tvojich slovách a tvojej múd­ros­ti. 6 Ich slovám som však ne­verila, kým som ne­prišla a ne­pre­svedčila sa. Ako vidím, väčšinu o tvojej múd­ros­ti mi ani ne­povedali. Pre­konal si chýr, ktorý som počula. 7 Blažení sú tvoji muži i títo tvoji sluhovia, ktorí ti ustavične slúžia a počúvajú tvoju múd­rosť. 8 Nech je zvelebený Hos­podin, tvoj Boh, ktorý si ťa na­toľko obľúbil, že ťa do­sadil na svoj trón za kráľa pre Hos­podina, tvoj­ho Boha. Pre­tože tvoj Boh miluje Iz­rael, aby ho trvale upev­nil, teba do­sadil nad ním za kráľa, aby si vy­sluhoval právo a spravod­livosť. 9 Nato darovala kráľovi stod­vad­sať talen­tov zlata, veľké množs­tvo bal­zamu a drahokamy. Kráľ Šalamún už ni­kdy ne­mal toľko bal­zamu, ako vtedy, keď ho ob­darovala kráľov­ná zo Sáby. 10 Aj Chúramovi a Šalamúnovi sluhovia, ktorí pri­viez­li zlato z Ofíru, do­viez­li al­gumové drevo a drahokamy. 11 Kráľ po­užil al­gumové drevo na schodis­ko Hos­podinov­ho domu a kráľov­ského paláca, ako i na citary a har­fy pre spevákov. Niečo podob­né nebolo pred­tým vídať v Judsku. 12 Kráľ Šalamún ob­daroval kráľov­nú zo Sáby všet­kým, čo si zažiadala, ok­rem toho, čo sama prinies­la kráľovi. Na­pokon sa i so svojimi sluhami po­brala do svojej vlas­ti. Šalamúnovo bohatstvo a sláva13 Váha zlata, ktoré pri­viez­li Šalamúnovi za jeden rok, bola šesťs­tošesťdesiatšesť talen­tov 14 ok­rem toho, čo po­vin­ne od­vied­li kup­ci a ob­chod­níci. Všet­ci králi Arábie a mies­to­držitelia krajiny prinášali kráľovi Šalamúnovi zlato a strieb­ro. 15 Kráľ Šalamún zhotovil dve­sto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spot­reboval šesťs­to šekelov tepaného zlata. 16 Ďalej zhotovil tri­sto malých štítov z tepaného zlata. Na zhotovenie jed­ného štítu spot­reboval tri­sto šekelov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanon­ského lesa. 17 Kráľ zhotovil i veľký trón zo slonoviny a ob­ložil ho rýdzim zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov a zlatú pod­nož, spojenú s trónom. Po oboch stranách sedad­la boli operad­lá a vedľa nich dvoj­ica levov. 19 Na šies­tich stupňoch tam z oboch strán stálo dvanásť levov. Také niečo sa ne­vyrobilo pre nijaké kráľov­stvo. 20 Všet­ky nádoby na pitie u kráľa Šalamúna boli zlaté a všet­ky pred­mety v Dome libanon­ského lesa boli z rýdzeho zlata. Strieb­ro bolo za čias Šalamúna po­važované za nič. 21 Kráľov­ské lode sa totiž plavili s Chúramovými sluhami do ďalekých končín. Raz za tri roky vy­plávali lode do Taršíša a do­vážali zlato, strieb­ro, slonovinu, opice a pávy. 22 Kráľ Šalamún pre­výšil bohat­stvom a múd­rosťou všet­kých kráľov zeme. 23 Tí všet­ci chceli navštíviť Šalamúna, aby počuli jeho múd­rosť, ktorú mu Boh vložil do srd­ca. 24 Každý z nich priniesol i nejaký dar: striebor­né a zlaté pred­mety, rúcha, zbrane, bal­zamy, kone, mulice, a to rok čo rok. 25 Šalamún mal štyritisíc kon­ských záp­rahov, ďalej bojové vozy a dvanásťtisíc jazd­cov, ktorých roz­miest­nil v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme. 26 Vládol nad všet­kými kráľmi od Euf­ratu po krajinu Filištín­cov a po hranice Egyp­ta. 27 Zá­sluhou kráľa bolo v Jeruzaleme strieb­ra ako kamenia a céd­rov ako planých figov­níkov, ktoré hoj­ne ras­tú na Nížine. 28 Kone do­vážali Šalamúnovi z Egypta a z rôznych iných krajín. 29 Os­tat­né Šalamúnove príbehy, a to staršie i novšie, sú po­značené v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Achiju Šílana a vo Videní vid­ca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom. 30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom štyrid­sať rokov. 31 Keď sa uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček