Ekumenický2. Kronická24

2. Kronická

Jóaš1 Jóaš mal sedem rokov, keď sa stal kráľom, a štyrid­sať rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka po­chádzala z Beér-Šeby a volala sa Cib­ja. 2 Kým kňaz Jójada žil, Jóaš robil to, čo Hos­podin uznáva za správ­ne. 3 Jójada mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry. 4 Ne­skôr sa Jóaš roz­hodol ob­noviť Hos­podinov dom. 5 Zhromaždil kňazov a levitov a pri­kázal im: Vy­j­dite do jud­ských miest a vy­beraj­te od celého Iz­raela každoročne peniaze na opravu domu svoj­ho Boha. So zbier­kou sa poponáhľaj­te! No leviti sa ne­ponáhľali. 6 Kráľ pred­volal hlav­ného kňaza Jójadu a spýtal sa ho: Prečo si ne­požadoval od levitov, aby od­vádzali z Judska a Jeruzalema po­platok stanovený Hos­podinovým služob­níkom Mojžišom a zhromaždením Iz­raela pre stan svedec­tva? 7 Veď bez­božnica Atal­ja a jej synovia vtrh­li do Božieho domu a všet­ky za­svätené dary Hos­podinov­ho domu zne­užili pre baálov. 8 Na kráľov príkaz zhotovili jed­nu truh­licu a po­stavili ju von­ku pri bráne Hos­podinov­ho domu. 9 Po­tom zverej­nili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby sa od­vádzal Hos­podinovi po­platok, ktorý na púšti pre Iz­rael určil Boží služob­ník Mojžiš. 10 Všet­ci hod­nos­tári i všetok ľud radi pris­pievali a hádzali peniaze do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila. 11 Vždy, keď kráľ pri­kázal levitom, prenies­li truh­licu na kráľov­ský do­zor­ný úrad. Keď sa zis­tilo, že je v nej veľa peňazí, do­stavil sa kráľov pisár a zá­stup­ca hlav­ného kňaza, truh­licu vy­práz­dnili a vrátili na jej mies­to. Tak to robili pravidel­ne a naz­bierali veľa peňazí. 12 Kráľ a Jójada ich po­tom dávali vedúcemu robot­níkov, ktorí pracovali v Hospodinovom dome. Na ob­nove a oprave domu Hos­podina sa podieľali kamenári, tesári, ako i kováči železa a bron­zu. 13 Robot­níci sa pus­tili do práce a dielo ich zá­sluhou na­predovalo. Boží dom uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho. 14 Keď boli hotoví, prinies­li zvyšok peňazí pred kráľa a Jójadu. Po­užili ich na vy­bavenie Hos­podinov­ho domu: na boho­služob­né a obet­né pred­mety, na misy, zlatý a striebor­ný riad. Kým Jójada žil, v Hospodinovom dome sa pravidel­ne prinášali spaľované obety. 15 Jójada zo­starol a vo vy­sokom veku zo­mrel. V čase úmr­tia mal stot­rid­sať rokov. 16 Po­chovali ho v Dávidovom mes­te pri kráľoch, lebo urobil veľa dob­rého pre Iz­rael, pre Boha a jeho chrám. 17 Po Jójadovej smr­ti prišli jud­skí hod­nos­tári vzdať kráľovi poc­tu. Kráľ im vy­hovel. 18 Nato opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre túto ich vinu pos­tihol Boží hnev Jud­sko a Jeruzalem. 19 Vy­sielal k nim prorokov, aby ich ob­racali k Hospodinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď im hrozili. 20 Vtedy dal Boží duch vnuk­nutie Zekar­jovi, synovi kňaza Jójadu. Ten sa po­stavil pred ľud a do­hováral mu: Tak­to vraví Boh: Prečo pre­stupujete Hos­podinove pri­kázania? Nebude sa vám dariť, lebo ste opus­tili Hos­podina a on opus­tí vás. 21 Vzbúrili sa však proti nemu a na kráľov príkaz ho na ná­dvorí Hos­podinov­ho domu ukameňovali. 22 Kráľ Jóaš za­budol na dob­ro­denie, ktoré mu pre­ukázal Zekar­jov otec Jójada a za­vraždil mu syna. Ten, keď umieral, zvolal: Nech na to Hos­podin po­hliad­ne a od­platí! 23 Asi o rok vy­tiah­lo proti nemu sýr­ske voj­sko. Vtrh­lo do Jud­ska a Jeruzalema, vy­hubilo medzi ľudom všet­kých jeho hod­nos­tárov a všet­ku korisť po­slali kráľovi do Damas­ku. 24 Hoci sýr­ske voj­sko prišlo len so skrom­ným počtom mužov, Hos­podin im vy­dal do moci oveľa väčšie voj­sko. To pre­to, že opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov. Tak vy­konali súd nad Jóašom. 25 Keď od neho od­tiah­li a zanechali ho ťažko raneného, vzbúrili sa proti nemu vlast­ní služob­níci pre vraždu syna kňaza Jójadu a za­bili ho na lôžku. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Dávidovom mes­te, nie však v kráľovských hroboch. 26 Títo sa proti nemu vzbúrili: Zábad, syn Amónčan­ky Šimeat, a Józabad, syn Moábčan­ky Šim­rít. 27 O jeho synoch, o výške ním za­vedeného po­plat­ku a o celkovej oprave Božieho domu sú záz­namy vo Vý­klade Knihy kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amac­ja.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček