Ekumenický2. Kronická22

2. Kronická

Achazja1 Obyvatelia Jeruzalema do­sadili po ňom za kráľa jeho najm­ladšieho syna Achaz­ju. Všet­kých starších synov totiž vy­vraždila skupina záškod­níkov, ktorá s Arabmi vnik­la do tábora. Tak sa stal kráľom Achaz­ja, syn jud­ského kráľa Jórama. 2 Achaz­ja mal štyrid­saťd­va rokov, keď sa stal kráľom, a jeden rok vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, Omriho dcéra, sa volala Atal­ja. 3 I on sa uberal ces­tami domu Achába, lebo jeho mat­ka mu radila, aby konal svoj­voľne. 4 Hos­podinovi robil na­protiveň ako dom Achábov, lebo po ot­covej smr­ti sa mu oni stali porad­cami na vlast­nú skazu. 5 Na ich radu sa vy­pravil s izraelským kráľom Jóramom, synom Achába, do voj­ny proti sýr­skemu kráľovi Chazaelovi do Rámot-Gileádu. Sýrčania Jórama zranili, 6 takže sa utiahol do Jez­reela, aby sa hojil z rán, ktoré utŕžil v Ráme, keď bojoval proti sýr­skemu kráľovi Chazaelovi. Jud­ský kráľ Achaz­ja, syn Jóramov, zišiel do Jez­reela navštíviť Achábov­ho syna Jórama, pre­tože bol ranený. 7 Riadením Božím však návšteva u Jórama pris­pela k Achazjovmu pádu. Počas návštevy vy­šiel s Jóramom do boja proti Jehu­ovi, synovi Nimšiho, ktorého po­mazal Hos­podin na vy­hubenie Achábov­ho domu. 8 Keď Jehu vy­konával súd nad Achábovým domom, našiel jud­ských hod­nos­tárov a synov­cov Achaz­jových, ktorí mu slúžili, a vy­vraždil ich. 9 Po­tom pát­ral po Achaz­jovi. Toho dolapili, keď sa skrýval v Samárii. Pri­vied­li ho k Jehuovi a za­bili. Po­chovali ho však, lebo po­vedali: Bol synom Jóšafata, ktorý hľadal Hos­podina celým srd­com. V Achazjovej rodine ne­mal kto pre­vziať kráľov­stvo. Atalja10 Keď Achaz­jova mat­ka Atal­ja videla, že jej syn zo­mrel, roz­hod­la sa vy­hubiť všet­ko po­tom­stvo jud­ského kráľov­ského domu. 11 Ale kráľova dcéra Jóšabat vzala Jóaša, Achaz­jov­ho syna, unies­la ho spomedzi kráľov­ských synov, určených na sm­rť, a umiest­nila ho i s jeho doj­kou v spálni. Tam ho Jóšabat, dcéra kráľa Jórama a žena kňaza Jójadu, pre­tože bola Achaz­jovou ses­trou, ukrývala pred Atal­jou, aby ho ne­moh­la za­biť. 12 Skrýval sa u nich v Božom dome šesť rokov, kým Atal­ja vlád­la v krajine.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček