Ekumenický2. Kronická12

2. Kronická

Šíšakov vpád do Judska1 Keď si Rechabeám upev­nil kráľov­stvo a zmoc­nel, opus­til spolu s celým Iz­raelom Hos­podinov zákon. 2 Pre­tože sa spreneverili Hos­podinovi, vy­pravil sa v piatom roku vlády kráľa Rechabeáma proti Jeruzalemu egypt­ský kráľ Šíšak 3 s tisícdvesto voz­mi a šesťdesiat­tisíc jazd­cami. Ľudu, ktorý s ním prišiel z Egypta, Líbyjčanov, Sukejov a Kúšijov, bolo ne­prehľad­né množs­tvo. 4 Dobyl opev­nené mes­tá v Judsku a prenikol až k Jeruzalemu. 5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabeámovi a k judským hod­nos­tárom, ktorí sa pred Šíšakom stiah­li do Jeruzalema. Po­vedal im: Tak­to vraví Hos­podin: Vy ste opus­tili mňa, pre­to i ja vás vy­dám do moci Šíšaka. 6 Nato sa iz­rael­skí hod­nos­tári i kráľ po­korili a po­vedali: Hos­podin je spravod­livý. 7 Keď Hos­podin videl, že sa po­korili, oslovil Šemaju: Keďže sa po­korili, ne­vyhubím ich, ale im umožním zá­chranu, takže sa môj hnev na Jeruzalem ne­vyleje v osobe Šíšaka. 8 Budú mu však pod­daní, aby po­znali ten roz­diel, čo je slúžiť mne a slúžiť po­zem­ským kráľov­stvám. 9 Keď egypt­ský kráľ Šíšak pre­padol Jeruzalem, po­bral po­klady Hos­podinov­ho domu i po­klady kráľov­ského paláca. Po­bral všet­ko, i zlaté štíty, ktoré zhotovil Šalamún. 10 Mies­to nich zhotovil kráľ Rechabeám štíty bron­zové a zveril ich veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca. 11 Vždy, keď kráľ vchádzal do Hos­podinov­ho domu, pri­chádzali bežci, ktorí ich nies­li, a od­nies­li zas na strážnicu bežcov. 12 Pre­tože sa Rechabeám po­koril, pre­stal sa naň Hos­podin hnevať a ú­pl­ne ho ne­zničil. I v Judsku bolo niečo dob­ré. 13 Kráľ Rechabeám pev­ne vládol v Jeruzaleme. Mal štyrid­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom a sedem­násť rokov vládol v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vy­volil Hos­podin spomedzi všet­kých iz­rael­ských kmeňov, aby tam uložil svoje meno. Jeho mat­ka, Amónčan­ka, sa volala Na­ama. 14 Páchal zlo, pre­tože sa dô­sled­ne nezau­jímal o Hospodina. 15 Staršie i novšie udalos­ti Rechabeáma sú po­značené ako rodové záz­namy v Dejinách proroka Šemaju a vid­ca Id­du. Po celé to ob­dobie bývali voj­ny medzi Rechabeámom a Járobeámom. 16 Keď sa Rechabeám uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v Dávidovom mes­te. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Abija.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček