Ekumenický2. Kronická3

2. Kronická

Stavba chrámu a jeho zariadenie1 Šalamún začal stavať Hos­podinov dom v Jeruzaleme na vr­chu Mórija, kde mal jeho otec Dávid zjavenie, na mies­te, ktoré určil Dávid, na hum­ne Jebúseja Or­nána. 2 Stavať začal druhého dňa v druhom mesiaci štvr­tého roku svojej vlády. 3 Na stav­bu Božieho domu Šalamún stanovil podľa staršej lakťovej miery tieto roz­mery: dĺžku šesťdesiat lakťov a šír­ku dvad­sať lakťov. 4 Pred­sieň v priečelí bola široká ako vlast­ná budova. Bola dl­há dvad­sať lakťov a vy­soká stod­vad­sať lakťov. Zvnút­ra ju po­kryl čis­tým zlatom. 5 Veľkú sieň ob­ložil cyp­rusovým drevom, ob­tiahol jem­ným zlatom a vy­zdobil pal­mami a re­tiaz­kami. 6 Z dôvodu les­ku ob­ložil sieň drahokamami. Zlato bolo par­vajim­ské. 7 Sieň, hrady, prahy i dvere po­zlátil a po stenách po­vyrezával cherubov. 8 Po­tom vy­tvoril sieň veľs­vätyne. Jej dĺžka sa rov­nala šír­ke celého chrámu, teda dvad­siatim lakťom. Aj šír­ka merala dvad­sať lakťov. Ob­ložil ju znamenitým zlatom s váhou šesťs­to talen­tov. 9 Klin­ce zo zlata vážili päťdesiat šekelov. I hor­né miest­nos­ti po­zlátil. 10 Vo veľs­vätyni zhotovil súsošie cherubov a po­zlátil ho. 11 Roz­pätie krídel cherubov bolo dvad­sať lakťov. Jed­no päťlakťové kríd­lo sa dotýkalo steny budovy a druhé päťlakťové kríd­lo sa dotýkalo kríd­la druhého cheruba. 12 Pr­vé päťlakťové kríd­lo druhého cheruba sa dotýkalo steny budovy, druhé päťlakťové kríd­lo sa dotýkalo kríd­la pr­vého cheruba. 13 Roz­tia­hnuté kríd­la tých­to cherubov merali dvad­sať lakťov. Stáli na nohách tvárou k sieni. 14 Ďalej zhotovil oponu z modrého a čer­veného pur­puru, z karmazínu i jem­ného plát­na a zo­brazil na ňu cherubov. 15 Pred budovu zhotovil dva stĺpy výšky trid­saťpäť lakťov a na ich vr­chole päťlakťové hlavice. 16 V zadnej sieni urobil i oz­dob­né reťaze a za­vesil ich na vrch stĺpov. Zhotovil i sto granátových jabĺk a pri­pev­nil ich na reťaze. 17 Pred chrám po­stavil stĺpy; jeden sprava, druhý zľava. Pravý po­menoval Jákin, ľavý Bóaz.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček