Ekumenický2. Kronická5

2. Kronická

1 Keď sa skončili všet­ky práce, ktoré vy­konal Šalamún na Hos­podinovom dome, vniesol dnu za­svätené dary svoj­ho otca Dávida. Strieb­ro, zlato a všet­ky pred­mety uložil do po­klad­níc Božieho domu. Prevezenie archy do chrámu2 Po­tom Šalamún zvolal do Jeruzalema starších Iz­raela, všet­kých kmeňových predákov, kniežatá iz­rael­ských rodín, aby prenies­li z Dávidovho mes­ta, teda zo Si­onu, ar­chu Hos­podinovej zmluvy. 3 Ku kráľovi sa zhromaždili všet­ci iz­rael­skí muži na sviatok, ktorý býva v siedmom mesiaci. 4 Keď sa do­stavili všet­ci starší Iz­raela, leviti zdvih­li ar­chu 5 a nies­li ju. Stan stretávania a všet­ky po­svät­né pred­mety v ňom vy­nies­li lévi­ov­skí kňazi. 6 Kráľ Šalamún a celá po­spolitosť Iz­raela, čo sa k nemu do­hr­nula pred ar­chou, obetovali toľko oviec a dobyt­ka, že sa vôbec nedal zis­tiť ich počet. 7 Kňazi vnies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy na určené mies­to do za­dnej siene chrámu, do veľs­vätyne pod kríd­la cherubov. 8 Cherubi mali roz­tia­hnuté kríd­la nad mies­tom, kde bola ar­cha, a zhora za­krývali ar­chu i jej žr­de. 9 Žr­de vy­čnievali a ich kon­ce boli viditeľné len od za­dnej siene, zvon­ku neboli viditeľné. Sú tam až do­dnes. 10 V arche boli iba dve tabule, ktoré ta vložil Mojžiš na Horebe, kde Hos­podin uzav­rel s Izraelitmi zmluvu pri ich východe z Egypta. 11 Po­tom kňazi vy­šli zo svätyne. Všet­ci prítom­ní kňazi sa po­svätili bez ohľadu na ich za­triedenie. 12 Všet­ci lévi­ov­skí speváci zo skupiny Ásafovej, Hémanovej a Jedutúnovej so syn­mi a brat­mi, od­iati do jem­ného plát­na, stáli s cimbalmi, har­fami a citarami východ­ne od ol­tára. S nimi bolo stod­vad­sať kňazov — trubačov. 13 Trubači a speváci vy­stupovali súčas­ne, takže to vy­znelo ako jed­no­hlas­ná chvála a oslava Hos­podina. Keď za­znel zvuk trúb, cim­balov i iných hudob­ných nás­trojov a chválo­spev o Hospodinovi, že je dob­rý, lebo naveky tr­vá jeho milosť, ob­lak na­pl­nil Hos­podinov dom. 14 Kňazi ne­moh­li preň na­stúpiť do služby, lebo sláva Hos­podinova na­pl­nila Boží dom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček