Ekumenický2. Kronická25

2. Kronická

Amacja1 Amac­ja mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom a dvad­saťdeväť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, Jeruzalemčan­ka, sa volala Jóad­dan. 2 Robil to, čo Hos­podin uznáva za správ­ne, no nie celým srd­com. 3 Len čo si upev­nil v kráľovstve moc, po­v­raždil tých svojich služob­níkov, ktorí mu za­bili ot­ca, kráľa. 4 Ich synov však ne­u­smr­til, a to podľa zákona knihy Mojžišovej, kde Hos­podin pri­kazuje: Nezom­rú ot­covia za synov ani synovia za ot­cov, ale každý zo­mrie za svoj hriech. 5 Amac­ja zvolal Júdov­cov a ustanovil podľa ich rodín tisíc­nikov a stot­níkov pre všet­kých Júdov­cov a Ben­jamínov­cov. Keď ich spočítal od dvad­saťročných na­hor, zis­til, že ich je tri­stotisíc vy­braných bojov­níkov, vy­zb­rojených kopijou a štítom. 6 Z Izraela si najal za sto talen­tov strieb­ra stotisíc udat­ných hr­dinov. 7 Tu prišiel k nemu nejaký Boží muž a po­vedal: Kráľ, iz­rael­ské voj­sko ne­smie tiah­nuť s tebou, lebo Hos­podin nie je s Izraelom ani so žiad­nym Ef­rajimov­com. 8 Choď len sám a pus­ti sa smelo do boja, inak ti Boh môže spôsobiť pád pred ne­priateľom! Pre­tože Boh má moc po­máhať i spôsobovať pád. 9 Amac­ja sa spýtal Božieho muža: Čo však bude so sto talent­mi, ktoré som vy­naložil na od­diel Iz­raelitov? Boží muž od­povedal: Hos­podin ti môže dať oveľa viac. 10 Nato Amac­ja vy­radil vojakov od­dielu, ktorý k nemu prišiel z Efrajima, aby sa po­brali domov. Tí sa na Júdov­cov veľmi roz­hnevali a naz­los­tení sa vrátili domov. 11 Amac­ja od­vážne viedol svoj ľud. Od­išiel do Soľného údolia, kde po­bil desaťtisíc Seírčanov. 12 Júdov­ci zajali i desaťtisíc živých ľudí. Tých vy­vied­li na vr­chol skaly a po­zhadzovali ich od­tiaľ, takže sa všet­ci ro­zdrúz­gali. 13 Prís­lušníci od­dielu, ktorý Amac­ja vy­lúčil z účasti na bojovej výp­rave, plienili po jud­ských mes­tách od Samárie po Bét-Chorón. Tritisíc mužov po­bili a zís­kali bohatú korisť. 14 Keď sa ne­skôr Amac­ja po víťazs­tve nad Edómčan­mi vrátil, priniesol si sošky seír­skych božs­tiev, po­stavil si ich, klaňal sa pred nimi a pálieval im kadid­lo. 15 Vtedy sa roz­hneval Hos­podin na Amac­ju a po­slal k nemu proroka, ktorý mu vy­čítal: Prečo sa utiekaš k božstvám ľudu, ktoré ne­moh­li za­chrániť z tvojej moci svoj vlast­ný ľud? 16 Kým ešte hovoril, za­hriakol ho kráľ: Urobili sme ťa vari kráľov­ským porad­com? Pre­staň! Prečo ťa majú za­biť? Prorok pre­stal, no ešte do­dal: Viem, že Boh roz­hodol o tvojej skaze, pre­tože si to urobil a ne­pos­lúchol si moju radu. 17 Jud­ský kráľ Amac­ja mal poradu. Po nej od­kázal iz­rael­skému kráľovi Jóašovi, synovi Jo­acháza, syna Jehu­ov­ho: Poďme si zmerať sily! 18 Iz­rael­ský kráľ Jóaš od­kázal jud­skému kráľovi Amac­jovi: Bod­liak na Libanone vy­zval libanon­ský céder: Daj svoju dcéru môj­mu synovi za ženu. Prešla tade libanon­ská divá zver a rozšliapala bod­liak. 19 Mys­líš si: Porazil som Edóm. Teraz si na­mys­lený a slávybažný. Len zo­staň doma! Prečo sa rútiš do záhuby a pri­volávaš pád sebe i Jud­sku? 20 Amac­ja však ne­pos­lúchol. Stalo sa to riadením Božím, aby ich vy­dal do moci Jóašovej, pre­tože sa utiekali k edómskym božs­tvám. 21 Tak vy­tiahol iz­rael­ský kráľ Jóaš a došlo k stretnutiu s judským kráľom Amac­jom v judskom Bét-Šemeši. 22 Júdov­ci utr­peli od Iz­raelitov porážku a každý ušiel domov. 23 Iz­rael­ský kráľ Jóaš zajal v Bét-Šemeši jud­ského kráľa Amac­ju, syna Jóaša, syna Jo­acháza, a do­vliekol ho do Jeruzalema. Pri­tom zbúral hrad­by Jeruzalema od Ef­rajim­skej brány po Nárožnú bránu v dĺžke štyris­to lakťov. 24 Po­bral všet­ko zlato, strieb­ro, všet­ky pred­mety, čo sa našli v Božom dome pri Obéd-Edómovi, po­klady kráľov­ského paláca i rukojem­níkov, a vrátil sa do Samárie. 25 Jud­ský kráľ Amac­ja, syn Jóašov, žil po smr­ti iz­rael­ského kráľa Jóaša, syna Jo­acháza ešte pät­násť rokov. 26 Os­tat­né deje Amac­jove, staršie i novšie, sú po­značené v Knihe jud­ských a iz­rael­ských kráľov. 27 Od­vtedy, ako Amac­ja od­padol od Hos­podina, zo­snovali proti nemu v Jeruzaleme sprisahanie. Ušiel pre­to do Lakíša. Po­slali však za ním do Lakíša a tam ho za­bili. 28 Po­tom ho pre­viez­li na koňoch a po­chovali pri jeho ot­coch v hlavnom mes­te Jud­ska.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček