Ekumenický2. Kronická35

2. Kronická

Svätenie Paschy1 Joziáš slávil v Jeruzaleme Pas­chu na počesť Hos­podina. Pas­chál­neho barán­ka za­bili š­tr­nás­teho dňa pr­vého mesiaca. 2 Kňazom určil ich po­vin­nos­ti a po­bádal ich k službe v Hospodinovom dome. 3 Levitom, ktorí vy­učovali celý Iz­rael a boli pre Hos­podina po­svätení, pri­kázal: Uložte svätú ar­chu do domu, ktorý po­stavil iz­rael­ský kráľ Šalamún, syn Dávidov. Už ju ne­musíte nosiť na pleciach. Teraz slúžte Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a jeho iz­rael­skému ľudu! 4 Zo­skup­te sa podľa rodín na triedy podľa pred­pisu iz­rael­ského kráľa Dávida a jeho syna Šalamúna. 5 Rozo­stav­te sa vo svätyni podľa rodin­ného začlenenia k svojim bratom z ľudu, a to pre každú skupinu jed­no od­delenie lévi­ov­skej rodiny. 6 Za­bite pas­chál­neho barán­ka! Po­sväťte sa a barán­ka pri­prav­te i svojim bratom, aby sa tak spl­nilo slovo Hos­podina, dané pro­stred­níc­tvom Mojžiša. 7 Joziáš priniesol pre po­spolitý ľud ako obet­ný dar drob­né stádo: ovce a kozľatá, spolu trid­saťtisíc kusov, k tomu tritisíc kusov dobyt­ka ako dar pre všet­kých účast­níkov Pas­chy. Po­chádzalo to z kráľovho majet­ku. 8 Jeho hod­nos­tári tiež prinies­li milodary pre ľud, kňazov a levitov. Chil­kija, Zekar­ja, Jechíel, pred­stavení Božieho domu, darovali kňazom na Pas­chu dvetisícšesťs­to barán­kov a tri­sto kusov dobyt­ka. 9 Konan­ja, Šemaja a Ne­taneel, jeho bratia, ďalej Chašab­ja, Jeíel a Józabad, levit­skí hod­nos­tári, darovali levitom na Pas­chu päťtisíc oviec a päťs­to kusov dobyt­ka. 10 Keď sa zriadila služba, kňazi si stali na svoje mies­to a leviti sa zoradili do tried podľa kráľov­ho príkazu. 11 Po­tom za­bíjali pas­chál­ne barán­ky, kňazi kropili krv, čo od nich pre­vzali, a leviti sťahovali kože. 12 Spaľovanú obetu však od­kladali stranou, aby sa dala skupinám rodín pros­tého ľudu a tie ju obetovali Hos­podinovi, ako sa o tom píše v Knihe Mojžišovej. To is­té urobili s dobytkom. 13 Pas­chál­neho barán­ka piek­li podľa pred­pisu na ohni a za­svätené dary varili v hrncoch, v kotlíkoch a v misách a hneď roz­nášali všet­kému po­spolitému ľudu. 14 Po­tom ho pri­pravili sebe a kňazom, pre­tože kňazi Áronov­ci boli zau­jatí prinášaním spaľovaných obiet a tukov až do noci. Leviti to na­chys­tali sebe a kňazom, Áronov­com. 15 Speváci Ásafov­ci stáli na svojom mies­te podľa príkazu Dávida, Ásafa, Hémana a kráľov­ho vid­ca Jedutúna. Ani vrát­nici pri jed­not­livých bránach ne­museli prerušiť službu, lebo ich bratia leviti im pri­pravili jed­lo. 16 V ten deň sa zriadila celá služba na počesť Hos­podina za­svätením Pas­chy a prinášaním spaľovaných obiet na Hos­podinovom ol­tári podľa nariadenia kráľa Joziáša. 17 Prítom­ní Iz­raeliti svätili v tom čase Pas­chu a sláv­nosť nek­vasených chlebov sedem dní. 18 Podob­ná Pas­cha sa v Izraeli ne­svätila od čias proroka Samuela. Žiaden iz­rael­ský kráľ ne­svätil takú Pas­chu ako Joziáš, kňazi, leviti, celý Júda, prítom­ní Iz­raeliti a obyvatelia Jeruzalema. 19 Táto Pas­cha sa svätila v osemnástom roku Joziášovej vlády. Joziášov koniec20 Po všet­kom tom, ako dal Joziáš do poriad­ku chrám, vy­pravil sa egypt­ský kráľ Necho do boja ku Kar­kemišu pri Euf­rate. Joziáš vy­razil proti ne­mu. 21 Ten však vy­slal k nemu po­slov s odkazom: Čo ťa je do mňa, jud­ský kráľ? Ne­vyp­ravil som sa dnes proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem voj­nu. Boh mi pri­kázal, aby som sa ponáhľal. Ustúp Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa ne­zničil! 22 Joziáš mu však ne­us­túpil, ale sa od­vážil naň zaútočiť. Ned­bal na Nechove slová, hoci po­chádzali od Boha, ale vy­razil do boja na rovine pri Megid­de. 23 Kráľa Joziáša však strel­ci za­siah­li. Kráľ pri­kázal svojim služob­níkom: Od­veďte ma, lebo som ťažko ranený. 24 Služob­níci ho prenies­li z bojového voza a na druhom voze do­pravili do Jeruzalema, kde zo­mrel. Po­chovali ho v otcovských hroboch. Celé Jud­sko a Jeruzalem smútili za Joziášom. 25 Jeremiáš zložil o Joziášovi žalo­spev. Do­dnes ospevujú všet­ci speváci a speváčky svojimi žalo­spev­mi Joziáša. Stalo sa to v Izraeli zvykom. Možno ich náj­sť v Žalospevoch. 26 Os­tat­né Joziášove príbehy, prejavy jeho zbožnos­ti v zhode so zákonom Hos­podina, 27 dáv­nejšie i novšie príbehy, sú po­značené v Knihe iz­rael­ských a jud­ských kráľov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček