Ekumenický2. Kronická21

2. Kronická

1 Keď sa Jóšafat uložil k svojim ot­com a bol v Dávidovom mes­te po­chovaný, kráľom sa po ňom stal jeho syn Jóram. Jóram2 Jóram mal bratov, Jóšafatových synov: Azar­ju, Jechíela, Zekar­ju, Azar­ju, Míkaela a Šefat­ju. Tí všet­ci boli syn­mi Jóšafata, kráľa Iz­raela. 3 Otec ich šted­ro ob­daroval strieb­rom, zlatom, cen­nosťami i opev­nenými mes­tami v Judsku. Kráľov­stvo však dal Jóramovi, pre­tože bol pr­vorodený. 4 Keď Jóram pre­vzal po svojom ot­covi kráľov­stvo a upev­nil si vládu, usmr­til mečom všet­kých svojich bratov i nie­ktorých iz­rael­ských hod­nos­tárov. 5 Jóram mal trid­saťd­va rokov, keď sa stal kráľom, a osem rokov vládol v Jeruzaleme. 6 Uberal sa ces­tou iz­rael­ských kráľov, podľa vzoru Achábov­ho domu, veď mal Achábovu dcéru za ženu. Robil, čo sa Hos­podinovi ne­páči. 7 Hos­podin však nech­cel zničiť dom Dávida pre zmluvu, ktorú s ním uzav­rel, a pre svoj prísľub, že jemu a jeho po­tom­kom navždy ponechá sviecu. 8 Za jeho čias sa Edóm vy­manil z judského pod­ručia a na­stolil si vlast­ného kráľa. 9 Jóram sa ta vy­bral so svojimi veliteľmi a so všet­kými bojovými voz­mi. V noci zaútočil a bil Edómčanov. Tí však jeho aj veliteľov bojových vozov ob­kľúčili. 10 Edóm sa do­dnes stal nezávis­lým od Jud­ska. Zároveň sa z jeho pod­ručia vy­manila i Lib­na. To pre­to, že opus­til Hos­podina, Boha svojich ot­cov. 11 Zriaďoval aj výšiny po jud­ských náv­ršiach, obyvateľov Jeruzalema zvádzal na mod­lár­stvo a Júdu na od­pad­líc­tvo. 12 Od proroka Eliáša do­stal list toh­to znenia: Tak­to vraví Hos­podin, Boh tvoj­ho pra­ot­ca Dávida: Pre­tože si sa ne­uberal ces­tami svoj­ho otca Jóšafata ani ces­tami jud­ského kráľa Ásu, 13 ale si kráčal ces­tou iz­rael­ských kráľov, zvádzal si na mod­lár­stvo Júdu a obyvateľov Jeruzalema, za prí­kladom mod­lár­skeho domu Achábov­ho, ba i vlast­ných bratov, svoju rodinu, ktorí boli lepší než ty, si vy­vraždil, 14 tak i Hos­podin za­sadí ťažkú ranu tvoj­mu ľudu, tvojim synom, tvojim ženám a celému tvoj­mu imaniu. 15 Sám sa budeš zmietať v ťažkej črev­nej chorobe, kým ti od dl­ho­trvajúcej choroby ne­vyj­dú vnútor­nos­ti. 16 Hos­podin vznietil proti Jóramovi ne­priateľs­tvo Filištín­cov a Arabov, čo susedili s Kúšijcami. 17 Tí pre­pad­li Jud­sko, vtrh­li doň a od­vliek­li všetok majetok, ktorý sa našiel v kráľovskom paláci, aj jeho syna a ženy, takže mu ok­rem najm­ladšieho Jo­acháza ne­os­tal žiaden syn. 18 Po všet­kom tom ho trápil Hos­podin ne­vyliečiteľnou chorobou vnútor­nos­tí. 19 Po dl­hšom čase, kon­com druhého roka, keď prišla po­sled­ná chvíľa, vy­šli mu ná­sled­kom choroby vnútor­nos­ti a skonal v hrozných boles­tiach. Ľud mu však nezapálil na počesť vat­ru ako jeho ot­com. 20 Kráľom sa stal ako trid­saťd­varočný a osem rokov vládol v Jeruzaleme. Od­išiel bez po­všim­nutia. Po­chovali ho v Dávidovom mes­te, nie však v kráľovských hroboch.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček