Ekumenický2. Kronická11

2. Kronická

Rechabeám1 Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil do boja proti Iz­raelu dom Júdov a Ben­jamínov, sto­osem­desiat­tisíc vy­braných vojakov, aby znova zís­kali kráľov­stvo pre Rechabeáma. 2 Vtedy oslovil Hos­podin Božieho muža Šemaju: 3 Po­vedz jud­skému kráľovi Rechabeámovi, synovi Šalamúnov­mu, a všet­kým Iz­raelitom v Judsku a na území Ben­jamína: 4 Tak­to vraví Hos­podin: Nechoďte bojovať proti svojim bratom. Nech sa každý vráti domov, lebo táto vec po­chádza odo mňa. Tí po­slúch­li Hos­podinove slová a vzdali sa výp­ravy proti Járobeámovi. 5 Rechabeám sa usadil v Jeruzaleme a vy­budoval v Judsku opev­nené mes­tá. 6 Vy­budoval Bet­lehem, Étam, Tekóu, 7 Bét-Cúr, Sóko, Adul­lám, 8 Gát, Márešu, Zíf, 9 Adórajim, Lakíš, Azéku, 10 Coreu, Aj­jalón a Heb­ron, ktoré sa stali opev­nenými mes­tami v Judsku a na území Ben­jamína. 11 Po­sil­nil tieto pev­nos­ti a umiest­nil v nich veliteľov i zásoby po­travín, oleja a vína. 12 Do každého mes­ta dal štíty a kopije. Veľmi ich po­sil­nil. Pat­rili mu Jud­sko a územie Ben­jamína. 13 Kňazi a leviti, ktorí pôsobili v celom Iz­raeli, pri­dali sa k nemu z každej ob­las­ti. 14 Leviti totiž opus­tili svoje pas­tviny i svoj majetok a od­išli do Jud­ska, naj­mä do Jeruzalema, pre­tože ich Járobeám a jeho synovia vy­lúčili z kňazskej služby pre Hos­podina. 15 Ustanovil si vlast­ných kňazov pre výšiny, pre kozích démonov a teľce, ktoré zhotovil. 16 Za nimi prišli zo všet­kých iz­rael­ských kmeňov do Jeruzalema tí, čo sa úp­rim­ne roz­hod­li utiekať sa k Hospodinovi, Bohu Iz­raela, a prinášať obety jemu, Bohu svojich pred­kov. 17 Po­sil­nili tak jud­ské kráľov­stvo a boli oporou Rechabeáma, Šalamúnov­ho syna, na tri roky, lebo tri roky kráčali po ces­te Dávida a Šalamúna. 18 Rechabeám si vzal za ženu Máchalat, dcéru Jerimóta, syna Dávida a Abíhajil, dcéry Elíaba, syna Izajov­ho. 19 Porodila mu synov Jeúša, Šemar­ju a Záhama. 20 Po nej si vzal Maaku, dcéru Ab­solónovu. Tá mu porodila Abiju, At­taja, Zízu a Šelomíta. 21 Zo všet­kých svojich žien a vedľajších žien mal Rechabeám naj­radšej Maaku, dcéru Ab­solónovu. Mal osem­násť žien a šesťdesiat vedľajších žien, s ktorými splodil dvad­saťosem synov a šesťdesiat dcér. 22 Abiju, syna Maaky, Rechabeám po­stavil do čela veliteľov, ktorí boli jeho brat­mi, pre­tože ho chcel urobiť kráľom. 23 Uvážlivo roz­miest­nil os­tat­ných svojich synov do rôz­nych krajov Jud­ska a územie Ben­jamína, do všet­kých opev­nených miest. Zais­til im do­statok po­travín a za­opat­ril ich množs­tvom žien.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček