Ekumenický2. Kronická2

2. Kronická

1 Šalamún vy­členil sedem­desiat­tisíc nosičov ná­kladov, osem­desiat­tisíc kamenár­skych robot­níkov v pohorí a nad nimi tritisícšesťs­to do­zor­cov. 2 Šalamún od­kázal týr­skemu kráľovi Chúramovi: Za­chovaj sa podob­ne ako v prípade môj­ho otca Dávida, keď si mu po­slal céd­re na stav­bu jeho sídel­ného paláca. 3 Nuž chcem po­staviť dom menu Hos­podina, svoj­ho Boha, za­svätiť mu ho, aby sa pred ním za­paľovalo von­né kadid­lo, ne­pres­taj­ne pred­kladali chleby a prinášali spaľované obety: ráno i večer, v dňoch sobot­ného od­počin­ku, na nov­mesiace a na sláv­nos­ti Hos­podina, nášho Boha. To je pre Iz­rael trvalo záväz­né. 4 Dom, ktorý chcem po­staviť, má byť veľkolepý, lebo náš Boh pre­vyšuje všet­ky božs­tvá. 5 Kto je však schop­ný po­staviť mu dom? Veď samy nebesia, ba ani naj­vyššie nebo ho ne­ob­siah­nu. Ako by som mu mohol po­staviť dom čo i len na za­paľovanie kadid­la pred ním? 6 Pošli mi teraz nejakého umel­ca, ktorý sa vy­zná v práci so zlatom, strieb­rom, bron­zom, železom, s červeným pur­purom, kar­mazínom a mod­rým pur­purom. Vy­hotovil by rez­by v spolupráci s umelcami, ktorých mám v Judsku a v Jeruzaleme, ktorých ob­jed­nal môj otec Dávid. 7 Pošli mi z Libanonu céd­rové, cyp­rusové a al­gumové brv­ná, lebo viem, že sa tvoji sluhovia vy­znajú v stínaní libanon­ských stromov. Moji sluhovia budú pri tom s tvojimi, 8 aby mi pri­chys­tali do­statok dreva, lebo dom, ktorý chcem po­staviť, má byť veľkolepý a nád­her­ný. 9 Tvojim drevorubačom, čo budú stínať stromy, do­dám na stravu dvad­saťtisíc kórov pšenice, dvad­saťtisíc kórov jačmeňa, dvad­saťtisíc batov vína a dvad­saťtisíc batov oleja. 10 Týr­sky kráľ Chúram od­povedal Šalamúnovi lis­tom: Keďže Hos­podin miluje svoj ľud, teba mu dal za kráľa. 11 Ďalej uvádzal Chúram: Buď zvelebený Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý utvoril nebesia i zem, že dal kráľovi Dávidovi syna múd­reho, roz­vážneho a umného, ktorý po­staví Hos­podinovi dom a sebe kráľov­ský palác. 12 Po­sielam ti teda skúseného umel­ca a znal­ca Chúram Abího, 13 syna ženy z dcér Dánových a otca Týrčana. Vy­zná sa v práci so zlatom, strieb­rom, bron­zom, železom, kamením, drevom, čer­veným a mod­rým pur­purom, s jemnou lát­kou a kar­mazínom, vo vy­hotovení rôz­nych rezieb a v riešení roz­manitých ná­vr­hov, ktoré zveria jemu, ako aj tvojim umel­com a umel­com môj­ho pána a tvoj­ho otca Dávida. 14 Teraz nech pošle môj pán svojim sluhom sľúbenú pšenicu, jačmeň, olej a víno. 15 My zas na­stíname v Libanone po­treb­né množs­tvo stromov. Pre­plavíme ich plťami po mori do Jafy. Sám si ich po­tom pre­vezieš do Jeruzalema. 16 Šalamún spočítal všet­kých pri­sťahoval­cov, čo bývali v krajine Iz­rael po sčítaní, ktoré vy­konal jeho otec Dávid. Bolo ich stopäťdesiatt­ritisícšesťs­to mužov. 17 Z nich určil sedem­desiat­tisíc za nosičov ná­kladov, osem­desiat­tisíc za kamenár­skych robot­níkov v pohorí a tritisícšesťs­to za do­zor­cov, aby pri­deľovali ľudu prácu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček