Ekumenický2. Kronická19

2. Kronická

1 Jud­ský kráľ Jóšafat sa šťast­ne vrátil domov do Jeruzalema. 2 Tu ho vy­hľadal videc Jehu, syn Chanániho, a po­vedal mu: Musel si po­máhať bez­božníkovi a pre­ukazovať lás­ku tým, čo nenávidia Hos­podina? Pre­to sa na teba roz­hneval Hos­podin. 3 No našlo sa pri tebe i čosi dob­ré, lebo si od­pratal z krajiny ašéry a prejavil si úp­rim­ný záujem o Boha. Ustanovenie sudcov4 Jóšafat síd­lil v Jeruzaleme. Znovu však vy­šiel medzi ľud od Beér-Šeby po Ef­rajim­ské po­horie a ob­racal ho k Hospodinovi, Bohu svojich ot­cov. 5 V krajine ustanovil sud­cov všade po opev­nených mes­tách Jud­ska, a to v každom z nich. 6 Sud­com pri­kázal: Všímaj­te si svoju prácu, lebo pri súde neza­stupujete človeka, ale Hos­podina, ktorý je s vami pri vy­nášaní roz­sud­ku. 7 Nech na vás spočinie bázeň pred Hos­podinom. Konaj­te svedomite, lebo u Hospodina, nášho Boha, niet bez­právia, upred­nos­tňovania ani ú­plat­kár­stva. 8 I v Jeruzaleme ustanovil Jóšafat nie­ktorých levitov, kňazov a nie­ktorých predákov iz­rael­ských rodín pre súd Hos­podina a pre spory obyvateľov Jeruzalema. 9 Pri­kázal im: Konaj­te s bázňou voči Hos­podinovi, ver­ne a čest­ne. 10 Pri každom spore, ktorý k vám príde od vašich spolu­b­ratov, bývajúcich vo svojich mes­tách, vo veci prelievania kr­vi, zákona, pri­kázaní, ustanovení a práv­nych pred­pisov, upozor­nite ich, aby sa ne­previnili voči Hos­podinovi a nezas­tihol vás i vašich bratov jeho hnev. Pri takom­to po­stupe budete bez viny. 11 Sám hlav­ný kňaz Amar­ja bude vaším nad­riadeným vo všet­kých záležitos­tiach Hos­podina a Jišmáelov syn Zebad­ja, voj­vod­ca domu Júdov­ho, vo všet­kých kráľov­ských veciach. Leviti vám po­slúžia za úrad­níkov. Pus­tite sa smelo do práce a Hos­podin nech je s tým, kto je statočný.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček