Ekumenický2. Kronická29

2. Kronická

Chizkija1 Chiz­kija mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvad­saťdeväť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra Zekar­jova, sa volala Abija. 2 Robil to, čo uznával Hos­podin za správ­ne, cel­kom tak, ako to robieval jeho pra­otec Dávid. 3 V prvom mesiaci pr­vého roka svojej vlády ot­voril dvere Hos­podinov­ho domu a opravil ich. 4 Pri­viedol kňazov a levitov, zhromaždil ich na východ­nom ná­dvorí 5 a po­vedal im: Čuj­te ma, leviti! Teraz sa po­sväťte, po­sväťte i dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a po­vynášaj­te nečis­totu zo svätyne. 6 Veď naši ot­covia sa spreneverili, robili Hos­podinovi, nášmu Bohu, na­protiveň, opus­tili ho, od­vrátili si tvár od príbyt­ku Hos­podina a otočili sa mu chrb­tom. 7 Uzav­reli i dvere do pred­siene, po­zhášali lam­py, ne­pálili kadid­lo a ne­prinášali spaľované obety vo svätyni Boha Iz­raela. 8 Pre­to sa Hos­podin roz­hneval na Jud­sko i Jeruzalem a urobil ich pred­metom hrôzy, zdesenia a po­smechu, ako to sami vidíte. 9 Pre­to pad­li naši ot­covia mečom a naši synovia, naše dcéry a naše ženy sú v zajatí. 10 Teraz za­mýšľam uzav­rieť zmluvu s Hospodinom, Bohom Iz­raela, aby od nás od­vrátil svoj prud­ký hnev. 11 Nebuďte teda ľahos­taj­ní, synovia moji, lebo vás si vy­volil Hos­podin, aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Máte byť jeho služob­ník­mi a páliť mu kadid­lo. 12 Tu sa pus­tili do diela leviti. Z Kehátovcov: Machat, syn Amásajov a Jo­el, syn Azar­jov. Z Meráriovcov: Kíš, syn Ab­diho, a Azar­ja, syn Jehal­lelélov. Z Geršónovcov: Jóach, syn Zim­mov a Éden, syn Jóachov. 13 Z Elícafanovcov: Šim­ri a Jeíel. Z Ásafovcov: Zekar­ja a Mat­tan­ja. 14 Z Hémanovcov: Jechíel a Šimei. Z Jedutúnovcov: Šemaja a Uzzíel. 15 Keď zhromaždili svojich bratov, po­svätili sa a prišli na kráľov príkaz podľa Hos­podinových slov vy­čis­tiť jeho dom. 16 Kňazi vošli do­vnút­ra Hos­podinov­ho domu, aby ho vy­čis­tili. Všet­ku nečis­totu, čo našli v Hospodinovom dome, po­vynášali na jeho ná­dvorie. Leviti to pre­vzali a od­nies­li k potoku Kid­rón. 17 S posväcovaním začali v prvý deň pr­vého mesiaca a na ôs­my deň toho is­tého mesiaca sa do­stali k Hospodinovej pred­sieni. Osem dní po­sväcovali Hos­podinov dom a šest­nás­teho dňa pr­vého mesiaca boli hotoví. 18 Po­tom navštívili kráľa Chiz­kiju a hlásili: Vy­čis­tili sme celý Hos­podinov dom, ol­tár pre spaľované obety s celým za­riadením, stôl na pred­kladané chleby s celým prís­lušen­stvom. 19 Všet­ky pred­mety, ktoré za­vr­hol kráľ Acház za svojej vlády, keď sa stal od­pad­líkom od Boha, sme upratali a po­svätili. Je to pred Hos­podinovým ol­tárom. 20 Včas­ráno zhromaždil kráľ Chiz­kija hod­nos­tárov mes­ta a vy­šiel do Hos­podinov­ho domu. 21 Nato pri­viedol sedem býčkov, sedem baranov, sedem jah­niat a sedem capov ako obetu za hriech, a to za kráľov­stvo, za svätyňu a za Jud­sko. Áronov­com, kňazom, pri­kázal obetovať na Hos­podinovom ol­tári. 22 Vtedy porážali dobytok, kňazi za­chytávali krv a kropili ňou ol­tár. Za­bíjali aj barany a kr­vou kropili ol­tár, za­bíjali jahňatá a kropili kr­vou ol­tár. 23 Po­tom pri­vied­li pred kráľa a zhromaždenie capy ako obetu za hriech a položili na ne ruky. 24 Kňazi ich za­bíjali a ich krv prinášali na ol­tár ako obetu za hriech na zmierenie pre celý Iz­rael, lebo kráľ pri­kázal priniesť spaľovanú obetu a obetu za hriech pre celý Iz­rael. 25 Do Hos­podinov­ho domu po­stavil levitov s cimbalmi, har­fami a citarami podľa príkazu Dávida, kráľov­ho vid­ca Gáda a proroka Nátana. Lebo tak to od­kázal Hos­podin po svojich prorokoch. 26 Leviti stáli s dávidovskými hudob­nými nás­troj­mi a kňazi s trúbami. 27 Chiz­kija dal priniesť na ol­tár spaľovanú obetu. Súčas­ne so spaľovanou obetou za­znela pieseň Hos­podinovi a zvučali trúby za sprievodu hudob­ných nás­trojov iz­rael­ského kráľa Dávida. 28 Celé to zhromaždenie vzdávalo poc­tu, znel spev a zvučali trúby. To všet­ko trvalo, kým sa ne­skončila spaľovaná obeta. 29 Keď sa skončili spaľované obety, kráľ i všet­ci prítom­ní po­kľak­li a klaňali sa. 30 Kráľ Chiz­kija s hodnostármi pri­kázal levitom pred­niesť Hos­podinovi chválo­spev na slová Dávida a vid­ca Ásafa. Tí radost­ne spievali chválo­spev, po­kľak­li a klaňali sa. 31 Po­tom vy­hlásil Chiz­kija: Teraz ste spôsobilí na službu Hos­podinovi. Pri­stúp­te a prines­te obet­né dary a ďakov­né obety Hos­podinov­mu domu. Zhromaždenie prinies­lo obet­né dary i ďakov­né obety a tí šted­rejší aj spaľované obety. 32 Počet spaľovaných obiet, ktoré prinies­lo zhromaždenie, bol: sedem­desiat kusov hovädzieho dobyt­ka, sto baranov a dve­sto jah­niat, to všet­ko na spaľovanú obetu Hos­podinovi. 33 Za­svätených darov bolo šesťs­to kusov dobyt­ka a tritisíc oviec. 34 Kňazov však bolo málo, takže ne­stačili sťahovať kože zo všet­kých spaľovaných obiet. Vy­pomáhali im bratia leviti, kým sa ne­skončila práca a kňazi sa ne­pos­vätili. Leviti sa totiž hor­livejšie po­sväcovali než kňazi. 35 Aj spaľovaných obiet s tukom obiet spoločen­stva a s nápojovými obetami k spaľovaným obetám bolo veľa. Tak sa ob­novila služba v Hospodinovom dome. 36 Chiz­kija i všetok ľud sa radovali z toho, čo im Boh pri­pravil, lebo sa to udialo nečakane rých­lo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček