Ekumenický2. Kronická10

2. Kronická

Rozpad jednotného kráľovstva1 Rechabeám sa odo­bral do Síchemu, lebo tam prišiel celý Iz­rael, aby ho ustanovil za kráľa. 2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta. 3 Po­slali poň a po­zvali ho. Járobeám i celý Iz­rael sa do­stavili a vy­slovili Rechabeámovi požiadav­ku: 4 Tvoj otec nám priťažil jar­mo, ty nám teraz zmier­ni ťažkú službu svoj­ho otca a tvr­dé jar­mo, čo na nás uvalil, a budeme ti slúžiť. 5 Po­vedal im: Príďte si ku mne o tri dni po od­poveď. Nato sa ľud roz­išiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so star­cami, ktorí slúžili jeho ot­covi Šalamúnovi, kým ešte žil. Spýtal sa: Akú od­poveď mám podľa vás dať tomuto ľudu? 7 Na­vrh­li mu: Ak budeš k tomuto ľudu milý a vľúd­ny, sľúbiš im zlepšenie ich stavu, budú ti slúžiť naďalej. 8 On však ned­bal na radu, čo mu dali star­ci, ale sa radil so svojimi roves­ník­mi, ktorí stáli v jeho službe. 9 Opýtal sa ich: Čo mi poradíte? Akú od­poveď mám podľa vás dať tomuto ľudu, ktorý predo­strel požiadav­ku: Zmier­ni nám jar­mo, ktoré na nás uvalil tvoj otec? 10 Jeho roves­níci mu na­vrh­li: Tak­to od­povedz ľudu, ktorý ťa žiadal: Tvoj otec nám jar­mo priťažil, ty nám ho zmier­ni. Mám hrubší malíček než môj otec bed­rá. 11 Môj otec vám na­sadil ťažké jar­mo? Ja k nemu ešte pri­dám! Môj otec vás šľahal bičmi? Ja vás budem tres­tať kor­báčmi! 12 Járobeám a všetok ľud sa na tretí deň do­stavili k Rechabeámovi podľa kráľov­ho príkazu: Príďte si ku mne na tretí deň po od­poveď! 13 Kráľ Rechabeám dal za­mietavú od­poveď. Ned­bal na radu star­cov, 14 ale rokoval s nimi podľa rady mláden­cov: Môj otec vám priťažil jar­mo? Ja k nemu ešte pri­dám! Môj otec vás švihal bičmi? Ja vás budem tres­tať kor­báčmi! 15 Kráľ ľudu ne­vyhovel. Stalo sa to však riadením Božím, aby tak Hos­podin spl­nil svoje slovo, ktoré ohlásil po Achijovi Šílanovi Nebatov­mu synovi Járobeámovi. 16 Keď celý Iz­rael videl, že ho kráľ ne­vypočul, dal mu túto od­poveď: Aký podiel máme na Dávidovi? Ne­máme dedičs­tva v synovi Izajovom! Každý do svoj­ho stanu, Iz­rael. Teraz si, Dávid, opat­ruj svoj dom. Nato sa všetok Iz­rael roz­išiel domov. 17 Rechabeám vládol iba nad Iz­raelit­mi, ktorí bývali v judských mes­tách. 18 Keď kráľ Rechabeám vy­slal Hadórama, ktorý riadil nútené práce, Iz­raeliti ho ukameňovali, takže zo­mrel. Samot­ný kráľ Rechabeám led­va stihol na­sad­núť na voz a uj­sť do Jeruzalema. 19 Iz­rael tým vy­volal do­siaľ trvajúci roz­kol v Dávidovom dome.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček