Ekumenický1. Kráľov7

1. Kráľov

Výstavba kráľovských budov1 Svoj vlast­ný palác až do jeho ú­pl­ného do­končenia staval Šalamún trinásť rokov. 2 Po­stavil Dom libanon­ského lesa, sto lakťov dl­hý, päťdesiat lakťov široký a trid­sať lakťov vy­soký na štyroch radoch céd­rových stĺpov. Na stĺpoch spočívali céd­rové hrady. 3 Po­krytý bol céd­rovým drevom nad trámami, ktoré spočívali na štyrid­siatich piatich stĺpoch. Jeden rad ich mal pät­násť. 4 Orámované ok­ná boli zoradené do troch radov, takže trik­rát boli proti sebe, proti inému radu okien. 5 Všet­ky ot­vory a zárub­ne mali št­voru­hlas­té rámy, svet­lík stál trik­rát proti svet­líku. 6 Zhotovil aj stĺpovú sieň, päťdesiat lakťov dl­hú a trid­sať lakťov širokú. Pred ňou bola pred­sieň so stĺp­mi a schodis­kom. 7 Urobil aj trón­nu sieň, kde súdil, teda súd­nu sieň. Od pod­lahy po strop bola po­krytá céd­rovým drevom. 8 Budova, v ktorej býval, sa na­chádzala na inom ná­dvorí, ďalej od siene, a bola vy­hotovená v podobnom slohu. Podľa vzoru tej­to siene Šalamún urobil aj dom pre faraónovu dcéru, ktorú si vzal za ženu. 9 Všet­ko bolo z ušľachtilých kameňov, z kvádrov, opracovaných na mieru pílou na líci i na rube, od zá­kladu až po rím­su a von­ku až po veľké ná­dvorie. 10 Na zá­klady slúžili ušľach­tilé kamene, bal­vany, kamene desaťlakťové a osem­lakťové. 11 Nad tým spočívali tvarované ušľach­tilé kamene a céd­rové drevo. 12 Veľké ná­dvorie malo po ob­vode tri vrstvy kamen­ných kvád­rov a vrstvu otesaných céd­rov, podob­ne ako vnútor­né ná­dvorie Hos­podinov­ho domu a jeho pred­sieň. 13 Kráľ Šalamún si najal Týrčana Chírama. 14 Bol synom is­tej vdovy z kmeňa Naf­táli, jeho otec bol Týrčan, ob­rábal bronz. Vy­nikal múd­rosťou, bol vy­nachádzavý od­bor­ník pri zhotovovaní rôz­nych bron­zových výrob­kov. Prišiel za kráľom Šalamúnom a vy­konal všet­ky požadované práce. Zhotovenie chrámového zariadenia15 Zhotovil dva bron­zové stĺpy. Jeden stĺp bol osem­násť lakťov vy­soký a ob­vod mal dvanásť lakťov, takis­to i druhý stĺp. 16 Zhotovil i dve hlavice, uliate z bronzu, a na­sadil ich na vrch stĺpov. Jed­na i druhá hlavica bola vy­soká päť lakťov. 17 Na hlavice na vr­chu stĺpov vy­hotovil pletenec v tvare mriežok, točených po­vráz­kov a re­tiazok, a to po sied­mich na jed­nu i druhú hlavicu. 18 Ďalej zhotovil granátové ja­bl­ká, a to dva rady vôkol každého pleten­ca, ktoré mali za­krývať hlavice na vr­chole stĺpov. To is­té urobil aj na druhej hlavici. 19 Hlavice na vr­chu stĺpov pred pred­sieňou mali tvar ľalie a veľkosť štyri lak­te. 20 Na oboch hlaviciach stĺpov zhora po­zdĺž vy­dutiny, ktorá vy­čnievala po pletenec, bolo dve­sto granátových jabĺk zoradených do kruhu. To platí aj pre druhú hlavicu. 21 Stĺpy po­stavil ku chrámovej pred­sieni. Po­stavil stĺp na južnú stranu a dal mu meno Jákin. Po­tom po­stavil stĺp na sever­nú stranu a na­zval ho Bóaz. 22 Stĺpy mali na vr­chole tvar ľalie. Tým bola do­končená práca na stĺpoch. 23 Zhotovil aj liate more, ktoré malo priemer desať lakťov, bolo ok­rúh­le a hl­boké päť lakťov. Ob­vod meral trid­sať lakťov. 24 Poniže jeho lemu sa po celom ob­vode vinuli oz­doby popínavých rast­lín, desať na lakeť. Dva rady popínavých rast­lín obopínali do­okola more a boli od­liate spolu s ním. 25 Stálo na dvanás­tich býkoch. Tri boli ob­rátené na sever, tri na západ, tri na juh a tri na východ. Na nich spočívalo more a všet­ky mali za­dné čas­ti ob­rátené do stredu. 26 Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj mal tvar kalichovej čas­ti ľali­ového kvetu. Malo ob­jem dvetisíc batov. 27 Ďalej zhotovil desať bron­zových pod­voz­kov. Jed­not­livé pod­voz­ky boli štyri lak­te dl­hé, štyri lak­te široké a tri lak­te vy­soké. 28 Pod­voz­ky sa skladali z rámu a z rámových priečok. 29 Na priečkach medzi rámami boli zo­brazené levy, býky a cherubi a na rámoch zhora i zdola levy, býky a visiace ven­ce. 30 Každý pod­vozok mal štyri bron­zové kolesá a bron­zové osi. Na štyroch rohoch mali pod nád­ržou rameno. Ramená boli uliate z druhej strany s vencami. 31 Jeho ot­vor zvnút­ra prečnieval ob­rubu o lakeť. Bol ok­rúh­ly, pev­ne vy­pracovaný s priemerom jeden a pol lakťa. Aj na ot­vore boli vy­rezávané oz­doby. Jeho priečne lis­ty tvorili št­voruhol­níky, nie kruhy. 32 Pod lištami boli štyri kolesá a ich osi boli na vozíku. Jed­not­livé kolesá boli jeden a pol lakťa vy­soké. 33 Mali podob­né zloženie ako pri bojovom voze: osi, bah­ry, špice a hlavy. Všet­ko bolo uliate. 34 Na štyroch rohoch každého pod­voz­ka boli štyri ramená, ktoré z podvozka vy­čnievali. 35 Na vr­chu pod­voz­ka bola vôkol ob­ruba pol lakťa vy­soká a dolu na pod­voz­ku boli držad­lá spojené priečkami. 36 Na po­vr­chu držadiel a priečok zhotovil podoby cherubov, levov a pal­my na každé voľné mies­to a do­okola ven­ce. 37 Tak­to zhotovil desať pod­voz­kov. Všet­ky boli rov­nako uliate, mali rov­nakú veľkosť a tvar. 38 Zhotovil aj desať bron­zových nád­rží. Do každej sa zmes­tilo štyrid­sať batov a mala priemer štyri lak­te. Každá nád­rž bola na pod­voz­ku. Pod­voz­kov bolo desať. 39 Päť z nich umiest­nil na južnú stranu chrámu a päť na jeho sever­nú stranu. More umiest­nil na východ od chrámu. 40 Chíram po­tom zhotovil kot­líky, lopaty a krh­ličky. Tak do­končil Chíram všet­ky práce, ktoré konal pre kráľa Šalamúna na Hos­podinovom dome: 41 dva stĺpy, guľovité hlavice na vr­chole dvoch stĺpov, dva pleten­ce na za­krytie dvoch guľovitých hlavíc na vr­chole stĺpov, 42 štyris­to granátových jabĺk na oba pleten­ce: dva rady granátových na každý pletenec na za­krytie dvoch guľovitých hlavíc na oboch stĺpoch, 43 desať pod­voz­kov a desať nád­rží na pod­voz­koch, 44 jed­no more a pod ním dvanásť býkov, 45 hr­n­ce, lopaty, krh­ličky a všet­ko náčinie, ktoré zhotovil Chíram kráľovi Šalamúnovi pre Hos­podinov dom. To všet­ko bolo z lesklého bron­zu. 46 Kráľ to dal od­liať v jordánskom okolí v hlinisku medzi Suk­kótom a Car­tánom. 47 Pre­tože všet­kých pred­metov bolo ohrom­né množs­tvo, Šalamún ne­trval na ich vážení. Váha bron­zu sa ne­skúmala. 48 Šalamún dal zhotoviť pre Hos­podinov dom rôz­ne pred­mety: zlatý ol­tár, zlatý stôl, na ktorom sa pred­kladal chlieb, 49 päť sviet­nikov z rýdzeho zlata po južnej strane a päť sviet­nikov po sever­nej strane pred za­dnou sieňou, zlaté kvety, lam­py a kliešte, 50 misy, nože, krh­ličky, čaše a pan­vice z rýdzeho zlata. Zlaté bolo aj kovanie dvier vnútor­nej čas­ti a dvere do chrámu. 51 Tak sa skončili všet­ky práce, ktoré konal kráľ Šalamún na Hos­podinovom dome. Šalamún dal po­tom preniesť všet­ky za­svätené dary svoj­ho otca Dávida: strieb­ro, zlato, ako aj iné pred­mety, a uložil ich medzi po­klady Hos­podinov­ho domu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček