Ekumenický1. Kráľov14

1. Kráľov

Koniec Járobeámovej vlády1 V tom čase ochorel Járobeámov syn Abija. 2 Járobeám po­vedal svojej žene: Vstaň a pre­stroj sa, aby sa ne­poz­nalo, že si Járobeámova žena. Choď do Šíla, kde je prorok Achija, ktorý mi pred­povedal, že sa stanem kráľom nad tým­to ľudom. 3 Vez­mi so sebou desať chlebov, koláče, krčah medu a choď k nemu. On ti oznámi, čo bude s chlapcom. 4 Járobeámova žena tak aj urobila. Vy­brala sa, od­išla do Šíla a vošla do Achijov­ho domu. Achija už dob­re ne­videl, lebo mu starobou ochabol zrak. 5 Vtedy po­vedal Hos­podin Achijovi: Práve pri­chádza Járobeámova žena, aby sa u teba do­pytovala na svoj­ho chorého syna. Toto a toto jej po­vedz. Keď príde, bude vy­stupovať ako iná osoba. 6 Keď Achija počul jej kroky, ako vchádzala do dverí, po­vedal: Vstúp, žena Járobeámova! Prečo sa pre­tvaruješ? Po­slaný som k tebe s nepríjemnou správou. 7 Po­vedz Járobeámovi: Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Pre­tože som ťa po­výšil spomedzi ľudu a ustanovil som ťa za voj­vod­cu nad mojím iz­rael­ským ľudom, 8 od­tr­hol som kráľov­stvo od domu Dávidov­ho a dal som ho tebe. Ty si sa však nezachoval ako môj služob­ník Dávid, ktorý do­držiaval moje príkazy, ktorý ma na­sledoval celým srd­com a konal len to, čo uznávam za správ­ne. 9 Správal si sa horšie než všet­ci, ktorí boli pred tebou. Od­išiel si a narobil si si iných bohov, liate mod­ly, aby si ma nimi dráždil, na mňa si však zanev­rel. 10 Pre­to zo­sielam na dom Járobeáma po­hromu a vy­hladím Járobeámovi všet­ko, čo je mužs­kého rodu a v Izraeli všet­kých ot­rokov a slobod­ných. Dô­klad­ne vy­metiem Járobeámov dom, tak ako sa vy­metá špina. 11 Ak nie­kto z Járobeámovho domu zo­mrie v meste, zožerú ho psy, ak zo­mrie na poli, po­zobú ho nebes­ké vtáky, lebo pre­hovoril Hos­podin. 12 Ty sa však po­ber a choď domov! Keď vstúpiš do mes­ta, dieťa zo­mrie. 13 Celý Iz­rael ho bude oplakávať a po­chovajú ho. Iba ten­to Járobeámovec sa totiž do­stane do hrobu, pre­tože iba na ňom z domu Járobeáma našiel Hos­podin, Boh Iz­raela, niečo dob­ré. 14 Hos­podin si vzbudí nad Iz­raelom kráľa, ktorý vy­hubí dom Járobeáma, čo sa dnes alebo one­dl­ho stane. 15 Hos­podin zalom­cuje s Izraelom, ako keď sa ohýba trs­tina vo vode. Vy­trh­ne Iz­rael z tejto úrod­nej pôdy, ktorú dal ich ot­com a rozp­týli ich za Euf­rat, pre­tože si zhotovili ašéry a tým dráždili Hos­podina. 16 Vzdá sa Iz­raela pre hriechy Járobeáma, ktoré spáchal a ktorými zviedol na hriech aj Iz­rael. 17 Nato sa Járobeámova žena vy­dala na ces­tu a prišla do Tir­ce. Len čo pre­kročila prah domu, chlapec zo­mrel. 18 Po­chovali ho a všetok Iz­rael ho oplakával podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré spro­stred­koval jeho služob­ník prorok Achija. 19 Os­tat­né Járobeámove skut­ky, ako bojoval a vládol, sú za­písané v Kronike iz­rael­ských kráľov. 20 Járobeám vládol dvad­saťd­va rokov. Keď sa uložil k svojim pred­kom, stal sa po ňom kráľom jeho syn Nádab. Rechabeámova vláda v Judsku21 Šalamúnov syn Rechabeám vládol v Judsku. Keď sa stal kráľom, mal štyrid­saťjeden rokov. Sedem­násť rokov vládol v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vy­bral Hos­podin spomedzi všet­kých kmeňov Iz­raela, aby tam položil svoje meno. Jeho mat­ka, Amónčan­ka, sa volala Na­ama. 22 Júda robil to, čo sa protivilo Hos­podinovi a popudzoval ho viac než všet­ci jeho pred­kovia svojimi na­páchanými hriech­mi. 23 Aj oni si zriaďovali výšiny, po­svät­né stĺpy a ašéry na každom vy­ššom kop­ci a pod každým zeleným stromom. 24 Aj za­sväten­ci mod­los­lužob­ného smils­tva boli v krajine. Na­podobňovali všet­ky ohav­nos­ti národov, ktoré Hos­podin vy­hnal spred Iz­raela. 25 V piatom roku Rechabeámovej vlády vy­tiahol egypt­ský kráľ Šíšak proti Jeruzalemu. 26 Po­bral po­klady Hos­podinov­ho domu, po­klady kráľov­ského paláca a vôbec všet­ko. Vzal i všet­ky zlaté štíty, ktoré bol zhotovil Šalamún. 27 Kráľ Rechabeám ich na­hradil bron­zovými a zveril ich veliteľom teles­nej stráže, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca. 28 Kedykoľvek kráľ vstupoval do Hos­podinov­ho domu, teles­ní strážcovia ich nosili a zase ich od­kladali na strážnicu. 29 Os­tat­né Rechabeámove skut­ky a všet­ko, čo konal, je ver­ne za­písané v Kronike jud­ských kráľov. 30 Po celý ten čas bola medzi Rechabeámom a Járobeámom voj­na. 31 Rechabeám sa uložil k svojim pred­kom v meste Dávidovom. Jeho mat­ka, Amónčan­ka, sa volala Na­ama. Po ňom sa stal kráľom Abijám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček