Ekumenický1. Kráľov5

1. Kráľov

Zásobovanie Šalamúnovho dvora1 Šalamún vládol nad všet­kými kráľov­stvami od Euf­ratu po krajinu Filištín­cov, ba až po hranice Egyp­ta. Kým žil, boli mu po­plat­né a pod­dané. 2 Šalamún spot­reboval den­ne trid­sať kórov jem­nej a šesťdesiat kórov hrubej múky, 3 desať kusov vy­kŕmeného dobyt­ka, dvad­sať dobytčiat z pastvy, sto kusov oviec, ok­rem jeleňov, gaziel, an­tilop a vy­kŕmenej hydiny. 4 Pre­tože vládol nad územím po Euf­rat, od Tif­sachu po Gazu, nad všet­kými kráľmi územia pred Euf­ratom, mal po­koj od všet­kých susedov. 5 Počas celej vlády Šalamúna býval Júda a Iz­rael od Dánu až po Beér-Šebu bez­pečne, každý pod svojím viničom a pod svojím figov­níkom. 6 Šalamún mal maštaľné pries­tory pre štyrid­saťtisíc koní do svojich vozov a dvanásťtisíc jazd­cov. 7 Do­zor­covia zásobovali kráľa Šalamúna a všet­kých účast­níkov kráľov­ho stola, a to každý v určený mesiac. Ne­smeli nič zaned­bať. 8 Aj jačmeň a slamu pre kone a ťažné záp­rahy do­pravovali ta, kde bolo treba, každý podľa svoj­ho poriad­ku. Šalamúnova múdrosť9 Boh ob­daril Šalamúna múd­rosťou, veľkou roz­vahou a takým množs­tvom nápadov, ako je pies­ku na mor­skom po­breží. 10 Šalamúnova múd­rosť pre­výšila múd­rosť celého Východu i všet­ku múd­rosť Egyp­ta. 11 Bol múd­rejší než os­tat­ní ľudia, než Ez­rachovec Étan alebo Héman, Kal­kól a Dar­da, synovia Machola, takže po­vesť o ňom prenik­la ku všet­kým okolitým národom. 12 Zložil tritisíc prís­loví a jeho pies­ní bolo tisíc­päť. 13 Hovoril o stromoch, a to od libanon­ského céd­ra až po yzop, čo ras­tie na múre. Ďalej hovoril o zvieratách, o vtákoch, o plazoch a rybách. 14 Šalamúnovu múd­rosť pri­chádzali počúvať ľudia zo všet­kých národov a všet­ci po­zem­skí králi, ktorí sa do­zvedeli o jeho múd­ros­ti. Prípravy na stavbu chrámu15 Týr­sky kráľ Chíram vy­slal svojich služob­níkov k Šalamúnovi s posolstvom, lebo sa do­zvedel, že ho po jeho ot­covi po­mazali za kráľa. Chíram mal vždy dob­rý vzťah k Dávidovi. 16 Šalamún po­slal Chíramovi od­kaz: 17 Vieš, že môj otec Dávid ne­mohol po­staviť dom na počesť Hos­podina, svoj­ho Boha, pre voj­ny s okolitými sused­mi, kým mu ich Hos­podin ne­položil pod nohy. 18 Teraz mi môj Boh, Hos­podin, dožičil od okolia po­koj, takže mi ne­hrozí protiv­ník ani žiad­ne nebez­pečen­stvo. 19 Pre­to hod­lám po­staviť dom na počesť Hos­podina, svoj­ho Boha, ako to naz­načil Hos­podin môj­mu ot­covi Dávidovi: Tvoj syn, ktorého po tebe do­sadím na tvoj trón, ten po­staví dom na počesť môj­ho mena. 20 Pri­káž teda, aby mi na­stínali na Libanone céd­re. Moji služob­níci budú s tvojimi. Mzdu pre tvojich služob­níkov od­vediem podľa tvojej požiadav­ky. Iste vieš, že medzi nami niet takých od­bor­níkov v ťažbe dreva, ako sú Sidončania. 21 Keď Chíram počul Šalamúnove slová, nadšene zvolal: Nech je dnes zvelebený Hos­podin, že dal Dávidovi múd­reho syna nad tým­to takým počet­ným ľudom. 22 Chíram po­slal Šalamúnovi od­poveď: Vy­počul som si tvoje po­sols­tvo, ktorým sa ob­raciaš na mňa. Po­kiaľ ide o cédrové a cyp­rusové drevo, môžem spl­niť všet­ky tvoje požiadav­ky. 23 Moji služob­níci ho stiah­nu z Libanonu až k moru, ja z neho dám urobiť plte a po mori ho do­pravím na určené mies­to. Tam ho dám roz­rezať a sám si ho od­tiaľ od­vezieš. Ty zase spl­níš moju požiadav­ku: Budeš zásobovať môj dvor po­travinami. 24 Tak sa stal Chíram Šalamúnovým do­dávateľom po­treb­ného množs­tva céd­rového a cyp­rusového dreva. 25 Šalamún zas do­dával na vy­držiavanie Chíramov­ho dvora dvad­saťtisíc kórov pšenice a dvad­sať kórov jem­ného oleja. To do­dával Šalamún každoročne Chíramovi. 26 Hos­podin ob­daril Šalamúna múd­rosťou, ako mu pri­sľúbil. Medzi Chíramom a Šalamúnom vládol po­koj. Uzav­reli vzájom­nú do­hodu. 27 Kráľ Šalamún po­volal na nútené práce ľudí z celého Iz­raela. Bolo ich trid­saťtisíc. 28 Vy­sielali ich do Libanonu na mesačné zmeny po desaťtisíc mužov. Mesiac po­bud­li v Libanone a dva mesiace doma. Práce viedol Adoníram. 29 Šalamún mal sedem­desiat­tisíc nosičov ná­kladov a v pohorí osem­desiat­tisíc kamenárov. 30 Ok­rem vedúcich úrad­níkov, ktorí dielo riadili, mal Šalamún tritisíc­tri­sto mužov, ktorí dávali robot­níkom príkazy. 31 Na kráľov príkaz nalámali bal­vany vy­braného kameňa, aby moh­li kvád­rami vy­ložiť zá­klady chrámu. 32 Tie opracovali Šalamúnovi maj­stri, Chíramovi maj­stri a Gebalčania. Pri­pravovali drevo a kamene na stav­bu chrámu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček