Ekumenický1. Kráľov7,47

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:47

Pre­tože všet­kých pred­metov bolo ohrom­né množs­tvo, Šalamún ne­trval na ich vážení. Váha bron­zu sa ne­skúmala.


Verš v kontexte

46 Kráľ to dal od­liať v jordánskom okolí v hlinisku medzi Suk­kótom a Car­tánom. 47 Pre­tože všet­kých pred­metov bolo ohrom­né množs­tvo, Šalamún ne­trval na ich vážení. Váha bron­zu sa ne­skúmala. 48 Šalamún dal zhotoviť pre Hos­podinov dom rôz­ne pred­mety: zlatý ol­tár, zlatý stôl, na ktorom sa pred­kladal chlieb,

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

47 A Šalamún nechal všet­ko to náradie nevážené pre množs­tvo kovu, náram­ne veľké; ne­vyhľadávala sa váha medi.

Evanjelický

47 všet­ky nádoby nechal ne­vážené, lebo ich bolo ne­smier­ne mnoho a váha bron­zu sa nedala zis­tiť.

Ekumenický

47 Pre­tože všet­kých pred­metov bolo ohrom­né množs­tvo, Šalamún ne­trval na ich vážení. Váha bron­zu sa ne­skúmala.

Bible21

47 Bylo jich do­hro­ma­dy to­lik, že je Šalo­moun kvů­li tomu množství ani ne­vážil. Váha bron­zu ne­by­la nikdy zjiště­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček