Ekumenický1. Kráľov12

1. Kráľov

Rozpad jednotného kráľovstva1 Rechabeám sa odo­bral do Síchemu, lebo ta prišiel celý Iz­rael, aby ho ustanovil za kráľa. 2 Keď sa o tom do­zvedel Nebatov syn Járobeám za svoj­ho po­bytu v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vy­čkával v Egypte. 3 Po­slali poňho a po­zvali ho na­späť. Járobeám prišiel s celým zhromaždením Iz­raela a predo­strel Rechabeámovi žiadosť: 4 Tvoj otec položil na nás ťažké jar­mo. Ty nám teraz zmier­ni tvr­dú službu svoj­ho otca a ťažké jar­mo, ktoré na nás uvalil, a my ti budeme slúžiť. 5 Od­povedal im: Odíďte a vráťte sa ku mne o tri dni. Ľud od­išiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí slúžili ešte jeho nebohému ot­covi Šalamúnovi. Spýtal sa: Akú mám dať podľa vás od­poveď tomuto ľudu? 7 Po­vedali mu: Ak sa dnes pod­volíš tomuto ľudu, keď im po­slúžiš, vy­hovieš im a sľúbiš im náp­ravu, budú ti stále slúžiť. 8 Ned­bal však na radu, ktorú mu dávali starší, ale sa radil so svojimi roves­ník­mi, ktorí mu slúžili. 9 Spýtal sa ich: Akú mám dať podľa vás od­poveď tomuto ľudu, ktorý mi predo­strel žiadosť: Zmier­ni jar­mo, ktoré na nás uvalil tvoj otec. 10 Jeho roves­níci mu na­vrh­li: Tak­to po­vedz tomuto ľudu, ktorý sa k tebe ob­rátil so žiadosťou: Tvoj otec nám priťažil jar­mo, ty nám ho však zmier­ni. Po­vedz im: Mám hrubší malíček, než mal môj otec bed­rá. 11 Môj otec vám teda uložil ťažké jar­mo? Ja vám ho ešte priťažím! Môj otec vás švihal bičmi? Ja vás budem mlátiť kor­báčmi! 12 Keď sa na tretí deň do­stavil Járobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako to pri­kázal kráľ, keď po­vedal: Vráťte sa ku mne na tretí deň, 13 kráľ dal ľudu tvr­dú od­poveď. Ned­bal na radu, ktorú mu dávali starší, 14 ale hovoril s nimi podľa rady mláden­cov: Môj otec vám uložil ťažké jar­mo? Ja vám ho ešte priťažím! Môj otec vás švihal bičmi? Ja vás budem mlátiť kor­báčmi! 15 Kráľ ľudu ne­vyhovel. Tak to za­riadil Hos­podin, že sa spl­nilo jeho slovo, ktoré po šíl­skom Achijovi od­kázal Nebatov­mu synovi Járobeámovi. 16 Keď celý Iz­rael videl, že ho kráľ ne­vypočul, dal mu ľud túto od­poveď: Aký podiel máme v Dávidovi? Ne­máme dedičs­tvo v Izajovom synovi! Do svojich stanov, Iz­rael! Teraz sa, Dávid, staraj o svoj dom! Nato Iz­rael od­išiel do svojich stanov. 17 Rechabeám kraľoval iba nad Iz­raelit­mi usadenými v judských mes­tách. 18 Keď kráľ Rechabeám vy­slal ta Adoráma, správ­cu nútených prác, celý Iz­rael ho kameňoval, kým ne­skonal. Samot­ný kráľ Rechabeám hor­ko-ťažko na­sadol na voz a ušiel do Jeruzalema. 19 Tak sa vzbúril Iz­rael proti Dávidov­mu domu a to tr­vá do­dnes. 20 Keď sa všetok Iz­rael do­zvedel, že sa Járobeám vrátil, po­slali poňho do zhromaždenia a ustanovili ho za kráľa nad celým Iz­raelom. Dávidov­ho domu sa ok­rem Júdov­ho kmeňa nezas­tal ni­kto. 21 Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil do boja proti domu Iz­raela celý dom Júdov a kmeň Ben­jamínov, spolu sto­osem­desiat­tisíc vy­braných vojakov, aby vrátili kráľov­stvo Šalamúnov­mu synovi Rechabeámovi. 22 Boh vtedy oslovil Šemaju, Božieho muža: 23 Po­vedz Šalamúnov­mu synovi Rechabeámovi, jud­skému kráľovi, celému Júdov­mu domu, Ben­jamínovi a os­tat­nému ľudu: 24 Tak­to vraví Hos­podin: Ne­tiah­nite do boja proti svojim bratom Iz­raelitom. Nech sa každý vráti domov, lebo ja som pôvod­com toh­to roz­delenia. Tí po­slúch­li Hos­podina a podľa jeho slova upus­tili od výp­ravy. Járobeámovo modlárstvo25 Járobeám pre­budoval Síchem v Efrajimskom po­horí a usadil sa v ňom. Od­tiaľ po­tom od­išiel a opev­nil Penúel. 26 Járobeám uvažoval: Za terajšieho stavu by moh­lo kráľov­stvo opäť pri­pad­núť Dávidov­mu domu. 27 Ak by ten­to ľud chodil obetovať do Hos­podinov­ho domu v Jeruzaleme, pri­klonilo by sa srd­ce toh­to ľudu k ich pánovi, jud­skému kráľovi Rechabeámovi. Mňa by za­bili a vrátili by sa k nemu. 28 Kráľ sa pre­to roz­hodol zhotoviť dve zlaté teľatá a ľudu po­vedal: Do­sť ste sa už na­chodili do Jeruzalema. Tu máš, Iz­rael, svojich bohov, ktorí ťa vy­vied­li z Egypta. 29 Jed­no umiest­nil v Bételi a druhé dal do Dánu. 30 Toto opat­renie zvádzalo na hriech. Za jed­ným teľaťom musel ľud putovať až do Dánu. 31 Zriadil i svätyne na výšinách a spomedzi obyčaj­ného ľudu ustanovil kňazov, ktorí ne­pochádzali z Léviho rodu. 32 V ôsmom mesiaci, pät­nás­teho dňa toho is­tého mesiaca, Járobeám za­viedol sviatok podob­ný tomu, aký býval v Judsku, a na ol­tári obetoval spaľované obety. Tak­to urobil v Bételi, aby mohol obetovať teľatám, ktoré zhotovil. V Bételi ustanovil kňazov pre výšiny, ktoré zriadil. 33 Vy­stúpil k oltáru, ktorý tam zriadil. Bolo to pät­nás­teho dňa ôs­meho mesiaca, v mesiaci podľa vlast­ného nápadu. Tak za­viedol pre Iz­raelitov sviatok a vy­stúpil k oltáru, aby vy­konal kadid­lovú obetu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček