Ekumenický1. Kráľov7,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:13

Kráľ Šalamún si najal Týrčana Chírama.


Verš v kontexte

12 Veľké ná­dvorie malo po ob­vode tri vrstvy kamen­ných kvád­rov a vrstvu otesaných céd­rov, podob­ne ako vnútor­né ná­dvorie Hos­podinov­ho domu a jeho pred­sieň. 13 Kráľ Šalamún si najal Týrčana Chírama. 14 Bol synom is­tej vdovy z kmeňa Naf­táli, jeho otec bol Týrčan, ob­rábal bronz. Vy­nikal múd­rosťou, bol vy­nachádzavý od­bor­ník pri zhotovovaní rôz­nych bron­zových výrob­kov. Prišiel za kráľom Šalamúnom a vy­konal všet­ky požadované práce.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 A kráľ Šalamún po­slal pos­lov a vzal Chírama z Týru.

Evanjelický

13 Kráľ Šalamún po­slal po Chíráma z Týru a dal ho pri­viesť.

Ekumenický

13 Kráľ Šalamún si najal Týrčana Chírama.

Bible21

13 Král Šalo­moun po­slal pro Chura­ma z Tý­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček