Ekumenický1. Kráľov6

1. Kráľov

Stavba chrámu1 V štyristoosemdesiatom roku po od­chode Iz­raelitov z Egypta, v štvrtom roku Šalamúnovej vlády nad Iz­raelom, v mesiaci zív, čo je druhý mesiac, začal Šalamún stavať Hos­podinov dom. 2 Dom, ktorý kráľ Šalamún staval Hos­podinovi, bol šesťdesiat lakťov dl­hý, dvad­sať široký a trid­sať lakťov vy­soký. 3 Pred­sieň pred chrámovou budovou bola dl­há dvad­sať lakťov, rov­nala sa šír­ke budovy, a pred chrámom bola široká desať lakťov. 4 Do chrámu osadil orámované a za­mrežované ok­ná. 5 K bočným stenám chrámu, ako aj k zadnej stene, urobil po­schodovú prí­stav­bu; v celej prí­stav­be narobil komôr­ky. 6 Spod­ná časť prí­stav­by bola široká päť lakťov, pro­stred­ná časť šesť lakťov a tretia časť bola široká sedem lakťov. Zvon­ku po ob­vode chrámu dal po­staviť opor­né múry, aby sa chrámové steny ne­museli oslabiť. 7 Pri stav­be chrámu sa po­užívali kamene opracované v lome, takže pri samot­nej stav­be nebolo počuť ťažké kladivá ani dláta, nijaké želez­né nás­troje. 8 Vchod do spod­ného pod­lažia bol z pravej strany budovy. Točitými schod­mi sa vy­stupovalo do pro­stred­ného a z prostredného do tretieho pod­lažia. 9 Keď dobudoval chrám, po­kryl ho céd­rovými hradami a do­skami. 10 Pop­ri celej budove po­stavil prí­stav­bu na každom po­schodí päť lakťov vy­sokú a céd­rovými hradami ju spojil s chrámom. 11 Vtedy Hos­podin oslovil Šalamúna: 12 Staviaš ten­to chrám. Ak sa budeš riadiť mojimi ustanoveniami, pl­niť moje práv­ne pred­pisy, do­držiavať všet­ky moje pri­kázania a podľa nich sa správať, spl­ním ti svoj sľub, čo som dal tvoj­mu ot­covi Dávidovi. 13 Budem bývať upro­stred Iz­raelitov a svoj iz­rael­ský ľud ne­opus­tím. 14 Tak do­končil Šalamún stav­bu chrámu. 15 Jeho vnútor­né steny ob­ložil céd­rovými do­skami od pod­lahy po stropové trámy, teda vnút­ri chrámu dal od pod­lahy po stropové trámy drevené ob­loženie; pod­lahu domu po­kryl cyp­rusovými do­skami. 16 Dvad­sať lakťov od za­dnej steny domu vy­budoval priečku z cédrových do­sák od pod­lahy po strop a vnút­ri po­stavil za­dnú sieň, čiže veľs­vätyňu. 17 Od bočnej strany meral chrám štyrid­sať lakťov. 18 Vnút­ri domu pre­vládal céder, rez­by popínavých rast­lín a kvetinové ven­ce. Všade bolo céd­rové drevo, takže murivo nebolo vidieť. 19 Vnút­ri domu zriadil za­dnú sieň, aby ta uložil Hos­podinovu ar­chu zmluvy. 20 Pred za­dnou sieňou dl­hou dvad­sať lakťov, širokou dvad­sať lakťov a vy­sokou dvad­sať lakťov, ktorú ob­ložil tepaným zlatom, urobil ol­tár z cédrového dreva. 21 Vnút­ro domu ob­ložil Šalamún tepaným zlatom. Pred za­dnú sieň, ktorú po­zlátil, dal záves zo zlatých reťazí. 22 Celý dom ob­ložil zlatom — ú­pl­ne celý dom; aj celý ol­tár pri za­dnej sieni ob­ložil zlatom. 23 Pred za­dnú sieň zhotovil z olivového dreva dvoch cherubov desať lakťov vy­sokých. 24 Päť lakťov malo jed­no kríd­lo cheruba a päť lakťov druhé kríd­lo cheruba. Roz­pätie ich krídel bolo desať lakťov. 25 Desať lakťov mal aj druhý cherub. Obaja cherubi mali tie is­té roz­mery a ten is­tý tvar. 26 Jeden i druhý cherub bol desať lakťov vy­soký. 27 Cherubov umiest­nil upro­stred vnútor­nej čas­ti domu. Cherubi mali roz­tia­hnuté kríd­la, takže sa kríd­lo jed­ného dotýkalo steny a kríd­lo druhého cheruba sa tiež dotýkalo steny. Upro­stred domu sa ich kríd­la vzájom­ne dotýkali. 28 Cherubov po­zlátil. 29 Všet­ky steny po ob­vode domu z jednej i z druhej strany vy­zdobil rez­bami cherubov, paliem, kvetinových ven­cov. 30 I pod­lahu domu vnút­ri i von­ku po­zlátil. 31 Vchod do za­dnej siene osadil dverami z olivového dreva. Prah a zárubňa tvorili päťuhol­ník. 32 Obe kríd­la dvier boli z olivového dreva. Vy­zdobil ich rez­bami cherubov, paliem, kvetinových ven­cov a po­zlátil ich. Cherubov a pal­my ob­tiahol zlatom. 33 I pre chrámový vchod po­užil zárub­ne z olivového dreva, ale št­vor­hran­né 34 a dvoj­ité dvere z cyprusového dreva. Jed­no kríd­lo bolo dvoj­diel­ne a otáčalo sa. 35 Po­vyrezával na to cherubov, pal­my a kvetinové ven­ce. Rez­by ob­ložil tepaným zlatom. 36 Ďalej vy­budoval stenu vnútor­ného ná­dvoria z troch vrs­tiev kvád­rov a z vrstvy otesaných céd­rov. 37 Zá­klady Hos­podinov­ho domu boli položené v štvrtom roku v mesiaci zív. 38 V jedenástom roku v mesiaci búl, teda v ôsmom mesiaci, bol chrám s celým prís­lušen­stvom a za­riadením do­končený. Šalamún ho staval sedem rokov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček