Ekumenický1. Kráľov7,14

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:14

Bol synom is­tej vdovy z kmeňa Naf­táli, jeho otec bol Týrčan, ob­rábal bronz. Vy­nikal múd­rosťou, bol vy­nachádzavý od­bor­ník pri zhotovovaní rôz­nych bron­zových výrob­kov. Prišiel za kráľom Šalamúnom a vy­konal všet­ky požadované práce.


Verš v kontexte

13 Kráľ Šalamún si najal Týrčana Chírama. 14 Bol synom is­tej vdovy z kmeňa Naf­táli, jeho otec bol Týrčan, ob­rábal bronz. Vy­nikal múd­rosťou, bol vy­nachádzavý od­bor­ník pri zhotovovaní rôz­nych bron­zových výrob­kov. Prišiel za kráľom Šalamúnom a vy­konal všet­ky požadované práce. 15 Zhotovil dva bron­zové stĺpy. Jeden stĺp bol osem­násť lakťov vy­soký a ob­vod mal dvanásť lakťov, takis­to i druhý stĺp.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 Bol to syn ženy vdovy z po­kolenia Naf­taliho, ktorého otec bol človek z Týru. Bol to remeselník, k­torý robil z medi a bol na­pl­nený múd­rosťou, roz­um­nosťou a umením, aby robil všelijaké dielo z medi, a tedy prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a robil všet­ko jeho dielo.

Evanjelický

14 Ten bol synom ženy vdovy z kmeňa Naf­tálí a jeho otec bol Týrčan. Bol od­bor­níkom v spracúvaní bron­zu, pl­ný múd­ros­ti, dô­vtipu a znalos­ti pri zhotovovaní výrob­kov z bron­zu. Prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a porobil mu všet­ky práce.

Ekumenický

14 Bol synom is­tej vdovy z kmeňa Naf­táli, jeho otec bol Týrčan, ob­rábal bronz. Vy­nikal múd­rosťou, bol vy­nachádzavý od­bor­ník pri zhotovovaní rôz­nych bron­zových výrob­kov. Prišiel za kráľom Šalamúnom a vy­konal všet­ky požadované práce.

Bible21

14 Byl to syn jedné vdovy z poko­lení Neftalí a jeho otec byl týr­ský mě­di­tepec. Byl na­dán moud­rostí, zna­lostí i dovedností k veškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke krá­li Šalo­mou­novi a dal se do vše­ho svěřeného dí­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček