Ekumenický1. Kráľov18

1. Kráľov

Boží súd na vrchu Karmel1 Po dl­hšom čase, v treťom roku oslovil Hos­podin Eliáša: Choď sa ukázať Achábovi, lebo chcem zo­slať na zem dážď. 2 Eliáš sa mu šiel ukázať. V Samárii sa však roz­mohol hlad. 3 Acháb si za­volal Obad­ju, správ­cu paláca, ktorý bol hor­livým ctiteľom Hos­podina. 4 Keď Ízebel hubila Hos­podinových prorokov, Obad­ja sa ujal sto prorokov, ukryl ich po päťdesiatich mužoch v jaskyni a za­opat­ril ich chlebom a vodou. 5 Acháb pri­kázal Obad­jovi: Záj­di ku všet­kým vod­ným prameňom a ku všet­kým po­tokom v krajine. Možno sa náj­de tráva, aby sme uživili kone i mulice a ne­museli za­bíjať dobytok. 6 Nato si roz­delili územie, ktorým mali prej­sť. Acháb sa po­bral sám jed­nou ces­tou, Obad­ja sám druhou. 7 Obad­ja bol práve na ces­te, keď zrazu stretol Eliáša. Keď ho spoz­nal, padol na tvár a spýtal sa: Si to ty, Eliáš, môj pane? 8 Od­povedal: Áno, som. Choď po­vedať svoj­mu pánovi, že je tu Eliáš. 9 On na to: Čím som sa pre­hrešil, že vy­dávaš svoj­ho služob­níka na is­tú sm­rť Achábovi do rúk? 10 Akože žije Hos­podin, tvoj Boh, niet národa ani kráľov­stva, kam by ťa môj pán nebol po­slal hľadať. Keď tvr­dili, že ťa niet, muselo kráľov­stvo alebo národ od­prisahať, že ťa nenašli. 11 A ty teraz hovoríš: Od­káž svoj­mu pánovi, že je tu Eliáš. 12 Možno ťa po mojom od­chode Duch Hos­podina od­nesie ne­viem kam, ja však musím podať Achábovi hlásenie a ak ťa nenáj­de, za­bije ma. Tvoj služob­ník je pred­sa od svojej mlados­ti ctiteľom Hos­podina. 13 Azda oznámili môj­mu pánovi, čo som vy­konal, keď Ízebel vraždila Hos­podinových prorokov, ako som ukryl z nich sto mužov, po päťdesiatich v jaskyni a za­opat­roval ich chlebom a vodou. 14 Ty však teraz vravíš: Od­káž svoj­mu pánovi, že je tu Eliáš. Veď ten ma za­bije. 15 Eliáš po­vedal: Akože žije Hos­podin zá­stupov, v službe ktorého stojím, dnes sa mu ukážem. 16 Obad­ja šiel v ústrety Achábovi a podal mu hlásenie. Nato vy­šiel Acháb v ústrety Eliášovi. 17 Keď ho uzrel, po­vedal mu: Tak si tu, nositeľ skazy Iz­raela! 18 Od­vetil: Nie ja, ale ty a tvoja rodina prinášate Iz­raelu skazu, lebo ste opus­tili príkazy Hos­podina a pri­držiavate sa baálov. 19 Teraz však zvolaj ku mne na vrch Kar­mel všetok Iz­rael a štyris­topäťdesiat prorokov Baálových a štyris­to prorokov Ašéry, ktorí jedávajú zo stola Ízebel. 20 Acháb rozo­slal po­zvanie všet­kým Iz­raelitom a zvolal prorokov na vrch Kar­mel. 21 Tu pri­stúpil Eliáš ku všet­kému ľudu a po­vedal: Do­kedy budete ťahať na dve strany? Ak je Bohom Hos­podin, na­sleduj­te ho, ak je ním Baál, choďte za ním! Ľud mu nič ne­od­povedal. 22 Eliáš po­kračoval v reči k ľudu: Zo­stal som už len sám ako prorok Hos­podinov, kým Baálových prorokov je štyris­topäťdesiat. 23 Nech nám dajú dvoch býčkov. Jed­ného z nich nech si vy­berú, roz­sekajú na kusy a položia na drevo, oheň však nech neza­kladajú. Ja po­tom pri­pravím druhého býčka, položím ho na drevo a oheň nezaložím. 24 Po­tom budete vzývať svoj­ho boha a ja Hos­podina. Boh, ktorý od­povie ohňom, je pravý. Nato všetok ľud od­povedal: To je dob­rý ná­vrh! 25 Eliáš vy­zval Baálových prorokov: Vy­ber­te si jed­ného býčka a keďže vás je väčšina, začnite pr­ví. Po­tom vzývaj­te svoj­ho boha, no oheň neza­kladaj­te. 26 Vzali teda býčka, ktorého im dal, pri­pravili ho a od rána až do polud­nia vzývali Baála a volali: Baál, ozvi sa nám! Ni­kde však o ňom ani chýru, ani slychu, i keď po­skakovali vôkol zhotoveného ol­tára. 27 Na polud­nie Eliáš po­smešne po­znamenal: Kričte hlas­nejšie, je to pred­sa boh. Možno roz­jíma alebo si nie­kam od­skočil, alebo od­ces­toval. Azda drieme a treba ho zo­budiť. 28 Tak sa pus­tili do náram­ného kriku a podľa svoj­ho zvyku bodali sa mečmi a oštep­mi, až ich krv zalievala. 29 I ne­skôr popolud­ní zo­stali vo vy­tržení až do hodiny po­kr­movej obety. O Baálovi však ni­kde ani chýru, ani slychu, ani ná­znaku. 30 Vtedy po­vedal Eliáš všet­kému ľudu: Pri­stúp­te ku mne! Všetok ľud k nemu pri­stúpil a on dal do poriad­ku zrúcaný Hos­podinov ol­tár. 31 Eliáš vzal dvanásť kameňov podľa počtu kmeňov synov Jákoba, ktorému Hos­podin naz­načil, že sa bude volať Iz­rael. 32 Z kameňov zbudoval ol­tár v mene Hos­podinovom a vôkol neho vy­hĺbil priekopu s výsevnou plochou dvoch seí. 33 Po­tom upravil drevo, roz­sekal býčka a položil ho na drevo. 34 Pri­kázal: Na­plňte štyri ved­rá vodou a vy­lej­te na spaľovanú obetu a na drevo! Po­tom po­vedal: Zopakuj­te to! A oni to zopakovali. Znovu po­vedal: Urob­te to i tretí raz! Urobili to i tretí raz. 35 Voda sa roz­tiek­la vôkol ol­tára a na­pl­nila priekopu. 36 V čase po­kr­movej obety pri­stúpil prorok Eliáš a po­vedal: Hos­podin, Bože Ab­rahámov, Izákov a Iz­raelov, nech sa dnes spoz­ná, že ty si Bohom v Izraeli a ja tvojím služob­níkom, a že všet­ky tieto veci konám na tvoj po­kyn. 37 Od­povedz mi, Hos­podin, od­povedz, aby ten­to ľud spoz­nal, že ty, Hos­podin, si Boh a znovu si zís­kavaš ich srd­ce. 38 Vtom spadol Hos­podinov oheň, strávil spaľovanú obetu, drevo, kamene i prach a vodu v priekope vy­sušil. 39 Keď to všetok ľud uzrel, padol na tvár a vy­znával: Hos­podin je Boh, Hos­podin je Boh. 40 Eliáš im pri­kázal: Po­chytaj­te Baálových prorokov! Nech ni­kto z nich ne­unik­ne. Keď ich po­chytali, od­viedol ich Eliáš dolu k potoku Kíšon a tam ich po­zabíjal. 41 Po­tom po­vedal Eliáš Achábovi: Vy­stúp hore, jedz a pi, lebo čujem hukot dažďa. 42 Acháb vy­stúpil hore, aby jedol a pil. Medzi­tým vy­šiel Eliáš na vr­chol Kar­mela, sklonil sa po zem, vsunul si tvár medzi kolená 43 a po­vedal svoj­mu sluhovi: Vy­j­di hore a podívaj sa na more. Keď vy­šiel a po­ob­zeral sa, hlásil: Nič tam nie je! Kázal mu to sedemk­rát zopakovať. 44 Keď to bolo po sied­me, hlásil: Z mora vy­stupuje ob­láčik ako ľud­ská dlaň. On na to: Od­káž Achábovi: Priahaj a zbeh­ni dolu, aby ťa nezas­tihol dážď. 45 Nebo sa po­stup­ne za­tiah­lo mrak­mi, za­dul vietor a spus­til sa mohut­ný lejak. Acháb na­sadol do voza a od­išiel do Jez­reela. 46 Hos­podinova ruka bola s Eliášom. Pod­pásal si bed­rá a uháňal pred Achábom až po jez­reel­ské ráz­ces­tie.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček