Ekumenický1. Kráľov7,33

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:33

Mali podob­né zloženie ako pri bojovom voze: osi, bah­ry, špice a hlavy. Všet­ko bolo uliate.


Verš v kontexte

32 Pod lištami boli štyri kolesá a ich osi boli na vozíku. Jed­not­livé kolesá boli jeden a pol lakťa vy­soké. 33 Mali podob­né zloženie ako pri bojovom voze: osi, bah­ry, špice a hlavy. Všet­ko bolo uliate. 34 Na štyroch rohoch každého pod­voz­ka boli štyri ramená, ktoré z podvozka vy­čnievali.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

33 A práca tých kolies bola, jako býva práca kolesa u voza; ich záos­ky, ich lúkote, ich špice, ich hlavy, všet­ko bolo uliate.

Evanjelický

33 Kolesá boli zhotovené ako vozové: osi, bah­ry, spice a hlavy, všet­ko bolo uliate.

Ekumenický

33 Mali podob­né zloženie ako pri bojovom voze: osi, bah­ry, špice a hlavy. Všet­ko bolo uliate.

Bible21

33 Kola byla pro­ve­dením stejná jako kola od vo­zu: je­jich osy, lou­ko­tě, paprs­ky i ná­bo­je, vše bylo od­li­té.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček