Ekumenický1. Kráľov7,38

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:38

Zhotovil aj desať bron­zových nád­rží. Do každej sa zmes­tilo štyrid­sať batov a mala priemer štyri lak­te. Každá nád­rž bola na pod­voz­ku. Pod­voz­kov bolo desať.


Verš v kontexte

37 Tak­to zhotovil desať pod­voz­kov. Všet­ky boli rov­nako uliate, mali rov­nakú veľkosť a tvar. 38 Zhotovil aj desať bron­zových nád­rží. Do každej sa zmes­tilo štyrid­sať batov a mala priemer štyri lak­te. Každá nád­rž bola na pod­voz­ku. Pod­voz­kov bolo desať. 39 Päť z nich umiest­nil na južnú stranu chrámu a päť na jeho sever­nú stranu. More umiest­nil na východ od chrámu.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

38 A spravil desať medených umyvákov. Každý umyvák ob­jímal štyrid­sať batov, a každý umyvák bol na štyri lak­te, jeden umyvák na jeden pod­stavec a tak pre všet­kých desať pod­stav­cov.

Evanjelický

38 Zhotovil aj desať bron­zových umývadiel. Každé umývad­lo malo ob­jem štyrid­sať batov; každé umývad­lo bolo na pod­voz­ku. Pod­voz­kov bolo desať.

Ekumenický

38 Zhotovil aj desať bron­zových nád­rží. Do každej sa zmes­tilo štyrid­sať batov a mala priemer štyri lak­te. Každá nád­rž bola na pod­voz­ku. Pod­voz­kov bolo desať.

Bible21

38 Vy­ro­bil také deset bronzových umyva­del, každé o ob­je­mu 40 batů. Každé umyva­dlo měři­lo 4 lok­te a spočívalo na jednom z deseti sto­janů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček