Ekumenický1. Kráľov19

1. Kráľov

Eliášova púť k Horebu1 Acháb oznámil Ízebel všet­ko, čo vy­konal Eliáš, aj to, ako po­zabíjal všet­kých prorokov. 2 Ízebel po­slala Eliášovi od­kaz: Nech ma bohovia čo najp­rís­nejšie po­tres­cú, ak zaj­tra o tomto čase nenaložím s tvojím životom, ako si ty naložil s hociktorým z nich. 3 Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal a od­išiel do jud­skej Beér-Šeby, kde zanechal svoj­ho sluhu. 4 Sám sa vy­dal na jed­nodňovú ces­tu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si sm­rť. Po­vedal: Do­sť už, Hos­podin; vez­mi si môj život, lebo nie som lepší než moji ot­covia. 5 Po­tom si ľahol a za­spal pod kručinou. Zrazu sa ho dot­kol an­jel a po­vedal mu: Vstaň a jedz! 6 Po­ob­zeral sa a tu pri hlave mal po­súch, upečený na žeravých uhlíkoch, a krčah vody. Zajedol si, na­pil sa a zase si ľahol. 7 Nato sa ho an­jel Hos­podina druhý raz dot­kol a po­vedal: Vstaň a jedz, čaká ťa dl­há ces­ta. 8 Vstal teda a najedol sa i na­pil a po­sil­nený tým po­kr­mom putoval štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí až na Boží vrch Horeb. 9 Tam vošiel do jas­kyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil Hos­podin: Čo tu robíš, Eliáš? 10 Od­vetil: Príliš som hor­lil za Hos­podina, Boha zá­stupov, lebo Iz­raeliti opus­tili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje ol­táre a tvojich prorokov po­zabíjali, takže som zo­stal iba sám. Snažia sa však i mňa pri­praviť o život. 11 Do­stal od­poveď: Vy­j­di a po­stav sa na vr­chu pred Hos­podinom! Práve tade pre­chádzal Hos­podin. Str­hol sa mohut­ný a prud­ký víchor, ktorý vy­vracal vr­chy a dr­vil pred ním bralá. Hos­podin však nebol vo vích­re. Po ňom na­stalo zeme­trasenie, ale ani v ňom nebol Hos­podin. 12 Po zeme­trasení prišiel oheň, ale Hos­podin nebol v ohni. Po ohni sa oz­val tichý a príjem­ný šelest. 13 Len čo ho Eliáš počul, za­halil si tvár plášťom, vy­šiel a po­stavil sa pred vchod do jas­kyne. Vtom ho nie­kto oslovil: Čo tu robíš, Eliáš? 14 Od­vetil: Príliš som hor­lil za Hos­podina, Boha zá­stupov, lebo Iz­raeliti opus­tili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje ol­táre a tvojich prorokov po­zabíjali. Zo­stal som už iba sám a oni sa snažia pri­praviť ma o život. 15 Hos­podin mu po­vedal: Vy­daj sa na spiatočnú ces­tu smerom k Damaskej púšti. Keď ta prídeš, po­mažeš Chazaela za sýr­skeho kráľa, 16 Nimšiho syna Jehua po­mažeš za kráľa nad Iz­raelom a Šáfatov­ho syna Elizea z Ábel-Mecholy po­mažeš za proroka ako svoj­ho ná­stup­cu. 17 Kto by unikol meču Chazaelov­mu, toho usmr­tí Jehu, a kto by unikol meču Jehu­ov­mu, toho usmr­tí Elize­us. 18 V Izraeli si ponechám sedem­tisíc mužov, všet­ko takých, ktorých kolená sa ne­sk­láňali pred Baálom a ktorých ús­ta ho neboz­kávali. Pomazanie Elizea19 Keď od­tiaľ od­išiel, stretol Šáfatov­ho syna Elizea. Práve oral. Pred sebou mal dvanásť záp­rahov a sám bol za dvanás­tym. Eliáš pre­chádzal pop­ri ňom a hodil naňho svoj plášť. 20 Elize­us zanechal dobytok, roz­behol sa za Eliášom a po­vedal: Do­voľ mi, prosím, po­boz­kať otca i mat­ku. Po­tom prídem za tebou. Od­vetil mu: Choď, ale sa vráť! Veď čo mám s tebou robiť? 21 Nato sa vzdialil, vzal pár volov a obetoval ich. Na riade, ktorý os­tal, uvaril mäso, roz­dal ľudu a tí jed­li. Po­tom vstal, na­sledoval Eliáša a po­sluhoval mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček