Ekumenický1. Kráľov7,37

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:37

Tak­to zhotovil desať pod­voz­kov. Všet­ky boli rov­nako uliate, mali rov­nakú veľkosť a tvar.


Verš v kontexte

36 Na po­vr­chu držadiel a priečok zhotovil podoby cherubov, levov a pal­my na každé voľné mies­to a do­okola ven­ce. 37 Tak­to zhotovil desať pod­voz­kov. Všet­ky boli rov­nako uliate, mali rov­nakú veľkosť a tvar. 38 Zhotovil aj desať bron­zových nád­rží. Do každej sa zmes­tilo štyrid­sať batov a mala priemer štyri lak­te. Každá nád­rž bola na pod­voz­ku. Pod­voz­kov bolo desať.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

37 Na ten spôsob spravil tých desať vozových podstavcov. Všet­ky boly z jed­nej a tej is­tej liatiny, maly jed­nu a tú is­tú mieru a jed­nu a tú is­tú podobu.

Evanjelický

37 Tak­to zhotovil desať pod­voz­kov. Všet­ky boli rov­nako uliate, rov­nakej miery a rov­nakého tvaru.

Ekumenický

37 Tak­to zhotovil desať pod­voz­kov. Všet­ky boli rov­nako uliate, mali rov­nakú veľkosť a tvar.

Bible21

37 Tak­to vy­ro­bil deset sto­janů. Všech­ny byly stejně od­li­té, stejných roz­měrů a stejného tva­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček