Ekumenický1. Kráľov16

1. Kráľov

1 Vtedy po­vedal Hos­podin Jehu­ovi, synovi Chanániho, proti Bašovi toto: 2 Hoci som ťa po­z­dvihol z prachu a do­sadil som ťa za knieža nad Iz­raelom, mojím ľudom, správal si sa ako Járobeám a zviedol si môj iz­rael­ský ľud na hriech, aby ma svojimi hriech­mi dráždil. 3 Pre­to ja teraz zmetiem Bašu i jeho dom a s jeho domom naložím ako s domom Nebatov­ho syna Járobeáma. 4 Keď nie­kto z Bašovho príbuzen­stva zo­mrie v meste, zožerú ho psy. Keď mu nie­kto zo­mrie na poli, po­zobe ho nebes­ké vtác­tvo. 5 Os­tat­né skut­ky Bašove, čo urobil, jeho hr­din­stvo, sú za­písané v Kronike iz­rael­ských kráľov. 6 Baša sa uložil k svojim pred­kom a po­chovali ho v Tirci. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Éla. 7 Aj pro­stred­níc­tvom proroka Jehua, syna Chanániho, oslovil Hos­podin Bašu a jeho dom. Konal totiž to, čo bolo zlé pred Hos­podinom, svojimi skut­kami ho urážal, čím sa pri­podob­nil domu Járobeámov­mu, a pre­to ho určil na záhubu. Izraelský kráľ Éla8 V dvadsiatom šies­tom roku vlády jud­ského kráľa Ásu sa stal v Tirci kráľom nad Iz­raelom Bašov syn Éla, a to na dva roky. 9 Proti nemu však po­vs­tal jeho služob­ník Zim­ri, veliteľ nad polo­vicou bojových vozov. Keď sa Éla v Tirci pri hodovaní opil v dome Ar­cu, správ­cu paláca v Tirci, 10 prišiel Zim­ri a za­sadil mu smr­teľný úder. Bolo to v dvadsiatom sied­mom roku vlády jud­ského kráľa Ásu. Po ňom sa stal kráľom. 11 Keď si ako kráľ za­sadol na jeho trón, vy­hubil celý dom Bašov a nenechal ni­koho z mužského rodu, ani príbuz­ných, ani priateľov. 12 Tak vy­hubil Zim­ri celý dom Bašov podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré ohlásil Bašovi pro­stred­níc­tvom proroka Jehua, 13 za všet­ky hriechy Bašove a za hriechy jeho syna Élu, ktoré na­páchali a ktorými zvádzali na hriech Iz­rael, aby tak svojimi mod­lami urážali Hos­podina, Boha Iz­raela. 14 Os­tat­né Élove skut­ky a všet­ko, čo vy­konal, je za­písané v Kronike iz­rael­ských kráľov. Izraelský kráľ Zimri15 V dvadsiatom sied­mom roku vlády jud­ského kráľa Ásu stal sa v Tirci na sedem dní kráľom Zim­ri. Ľud sa vtedy roz­ložil táborom proti Gib­betónu, ktorý pat­ril Filištín­com. 16 Keď sa ľud v tábore do­zvedel, že sa Zim­ri vzbúril a za­bil aj kráľa, v ten deň ustanovil v tábore celý Iz­rael za kráľa nad sebou Omriho, veliteľa voj­ska. 17 Nato sa Omri a s ním celý Iz­rael stiahol z Gibbetónu a obľah­li Tir­cu. 18 Keď Zim­ri zbadal, že mes­to pad­lo, utiahol sa do pev­nos­ti kráľov­ského paláca. Za­pálil ju nad sebou a tak za­hynul 19 za svoje hriechy, ktorých sa do­pus­til, keď konal to, čo bolo zlé pred Hos­podinom, a keď chodil po ces­te Járobeáma a v jeho hriechu, ktorý sám páchal a zvádzal naň Iz­rael. 20 Os­tat­né skut­ky Zim­riho, vzbura, ktorú viedol, sú opísané v Kronike iz­rael­ských kráľov. 21 Vtedy sa iz­rael­ský ľud roz­delil na dvoje: polo­vica ľudu chcela za kráľa do­sadiť Gínatov­ho syna Tib­niho, polo­vica však Omriho. 22 Stúpen­ci Omriho zís­kali pre­vahu nad stúpen­cami Gínatov­ho syna Tib­niho. Tib­ni zo­mrel a kráľom sa stal Omri. Izraelský kráľ Omri23 V tridsiatom pr­vom roku vlády jud­ského kráľa Ásu sa stal Omri na dvanásť rokov kráľom nad Iz­raelom. V Tirci vládol šesť rokov. 24 Po­tom od­kúpil od Šemera za dva talen­ty strieb­ra vrch Šomerón. Na vr­chu staval a po­stavené mes­to po­menoval podľa majiteľa toho vr­chu Šemera Samári­ou. 25 Omri konal to, čo bolo zlé pred Hos­podinom, ba bol horší než všet­ci jeho pred­chod­covia. 26 Na­sledoval Nebatov­ho syna Járobeáma a jeho hriech, ktorým zviedol aj Iz­rael, aby tak svojimi ničom­nými mod­lami urážali Hos­podina, Boha Iz­raela. 27 Os­tat­né skut­ky Omriho, čo vy­konal, ako i hr­din­stvo, ktoré do­kázal, sú opísané v Kronike iz­rael­ských kráľov. 28 Keď sa Omri uložil k svojim pred­kom, po­chovali ho v Samárii. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Acháb. Izraelský kráľ Acháb29 Omriho syn Acháb sa stal v tridsiatom ôs­mom roku vlády jud­ského kráľa Ásu kráľom nad Iz­raelom. Omriho syn Acháb panoval v Samárii nad Iz­raelom dvad­saťd­va rokov. 30 Omriho syn Acháb konal to, čo bolo zlé pred Hos­podinom, a to viac než všet­ci jeho pred­chod­covia. 31 Ne­stačilo mu, že chodil v hriechoch Nebatov­ho syna Járobeáma, ale si vzal za ženu Ízebel, dcéru Et­baála, kráľa Sidončanov, a chodieval slúžiť Baálovi a uc­tieval ho. 32 Pre Baála zriadil ol­tár v Baálovom dome, ktorý po­stavil v Samárii. 33 Acháb zhotovil aj ašéru, ba v snahe urážať Hos­podina, Boha Iz­raela, pred­stihol všet­kých predošlých iz­rael­ských kráľov. 34 Za jeho čias Bétel­ský Chiel vy­stavil Jericho. Za cenu svoj­ho pr­vorodeného syna Abírama položil jeho zá­klady a za cenu Segúba, svoj­ho najm­ladšieho syna, osadili jeho brány, a to podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré vy­slovil Jozua, syn Núna.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček