Ekumenický1. Kráľov7,31

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:31

Jeho ot­vor zvnút­ra prečnieval ob­rubu o lakeť. Bol ok­rúh­ly, pev­ne vy­pracovaný s priemerom jeden a pol lakťa. Aj na ot­vore boli vy­rezávané oz­doby. Jeho priečne lis­ty tvorili št­voruhol­níky, nie kruhy.


Verš v kontexte

30 Každý pod­vozok mal štyri bron­zové kolesá a bron­zové osi. Na štyroch rohoch mali pod nád­ržou rameno. Ramená boli uliate z druhej strany s vencami. 31 Jeho ot­vor zvnút­ra prečnieval ob­rubu o lakeť. Bol ok­rúh­ly, pev­ne vy­pracovaný s priemerom jeden a pol lakťa. Aj na ot­vore boli vy­rezávané oz­doby. Jeho priečne lis­ty tvorili št­voruhol­níky, nie kruhy. 32 Pod lištami boli štyri kolesá a ich osi boli na vozíku. Jed­not­livé kolesá boli jeden a pol lakťa vy­soké.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

31 A jeho ús­tie zvnút­ra makovice a hore na lakeť, a jeho ús­tie bolo ok­rúh­le, spravené jako stĺpec, na pol­druha lakťa, a aj na jeho ús­tí boly rez­by, ale ich uzavierajúce steny boly št­vor­hran­né, nie ok­rúh­le.

Evanjelický

31 Jeho ot­vor zvnút­ra pod­voz­ka a smerom na­hor bol na lakeť. Jeho ot­vor bol ok­rúh­ly, pev­ne vy­pracovaný a mal pol­druha lakťa. Aj na ot­vore boli rez­by. Jeho priečne laty boli št­voruh­lé, a nie ok­rúh­le.

Ekumenický

31 Jeho ot­vor zvnút­ra prečnieval ob­rubu o lakeť. Bol ok­rúh­ly, pev­ne vy­pracovaný s priemerom jeden a pol lakťa. Aj na ot­vore boli vy­rezávané oz­doby. Jeho priečne lis­ty tvorili št­voruhol­níky, nie kruhy.

Bible21

31 Ze sto­janu vy­čnívalo na lo­ket vy­soké prs­ten­cové ústí. Toto ústí bylo kruhové, o průmě­ru je­den a půl lok­te. Podobně jako na sto­janu, i na ústí byly ry­ti­ny. Po­stranice ovšem ne­byly do kruhu, ale do čtverce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček