Ekumenický1. Kráľov7,22

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:22

Stĺpy mali na vr­chole tvar ľalie. Tým bola do­končená práca na stĺpoch.


Verš v kontexte

21 Stĺpy po­stavil ku chrámovej pred­sieni. Po­stavil stĺp na južnú stranu a dal mu meno Jákin. Po­tom po­stavil stĺp na sever­nú stranu a na­zval ho Bóaz. 22 Stĺpy mali na vr­chole tvar ľalie. Tým bola do­končená práca na stĺpoch. 23 Zhotovil aj liate more, ktoré malo priemer desať lakťov, bolo ok­rúh­le a hl­boké päť lakťov. Ob­vod meral trid­sať lakťov.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 A hore na vr­chu stĺpov bola práca podoby ľalií. A tak bolo do­konané dielo stĺpov.

Evanjelický

22 Na­vrchu stĺpov bola ľali­ovitá podoba. Tým boli práce na stĺpoch hotové.

Ekumenický

22 Stĺpy mali na vr­chole tvar ľalie. Tým bola do­končená práca na stĺpoch.

Bible21

22 Vr­chol sloupů měl tvar li­lie. Tak byla dokonče­na práce na slou­pech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček