Ekumenický1. Kráľov7,49

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:49

päť sviet­nikov z rýdzeho zlata po južnej strane a päť sviet­nikov po sever­nej strane pred za­dnou sieňou, zlaté kvety, lam­py a kliešte,


Verš v kontexte

48 Šalamún dal zhotoviť pre Hos­podinov dom rôz­ne pred­mety: zlatý ol­tár, zlatý stôl, na ktorom sa pred­kladal chlieb, 49 päť sviet­nikov z rýdzeho zlata po južnej strane a päť sviet­nikov po sever­nej strane pred za­dnou sieňou, zlaté kvety, lam­py a kliešte, 50 misy, nože, krh­ličky, čaše a pan­vice z rýdzeho zlata. Zlaté bolo aj kovanie dvier vnútor­nej čas­ti a dvere do chrámu.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

49 sviet­nikov päť na pravej strane a päť na ľavej pred svätyňou s­vätých z rýdzeho zlata i kvety, lam­py i štip­ce na čistenie, všet­ko zo zlata;

Evanjelický

49 päť sviet­nikov z rýdzeho zlata po južnej a päť po sever­nej strane pred veľs­vätyňou, aj zlaté kvety, lam­py a kliešte,

Ekumenický

49 päť sviet­nikov z rýdzeho zlata po južnej strane a päť sviet­nikov po sever­nej strane pred za­dnou sieňou, zlaté kvety, lam­py a kliešte,

Bible21

49 pět svícnů z ryzího zla­ta na­pravo a pět nale­vo před svatostánek, k nim kvě­ty, kaha­ny a kleště ze zla­ta,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček