Ekumenický1. Kráľov9

1. Kráľov

Hospodin sa znovu zjaví Šalamúnovi1 Keď Šalamún do­končil stav­bu Hos­podinov­ho domu, kráľov­ského paláca a všet­kého, čo mienil vy­konať, 2 zjavil sa mu Hos­podin druhý raz od­vtedy, ako sa mu pred­tým zjavil v Gibeóne. 3 Hos­podin mu po­vedal: Vy­počul som si tvoju mod­lit­bu a tvoju úpen­livú pros­bu, ktorými si sa ku mne utiekal. Po­svätil som ten­to dom, ktorý si po­stavil, aby tam trvalo pre­bývalo moje meno. Moje oči a moje srd­ce tam budú ustavične. 4 Ak budeš chodievať predo mnou tak, ako chodieval tvoj otec Dávid, bez­úhon­ne a úp­rim­ne, konať tak, ako som ti pri­kázal, za­chovávať moje ustanovenia a práv­ne pred­pisy, 5 trvale upev­ním tvoj kráľov­ský trón nad Iz­raelom, ako som sľúbil tvoj­mu ot­covi Dávidovi. Ne­os­taneš na iz­rael­skom tróne bez ná­stup­cu. 6 Ak sa však vy i vaši synovia od­vrátite odo mňa a nebudete do­držiavať moje pri­kázania a moje ustanovenia, ktoré som vám uložil, ale pôj­dete slúžiť iným bohom a budete ich uc­tievať, 7 vy­hubím Iz­rael z povrchu krajiny, ktorú som dal im, a dom, ktorý som za­svätil svoj­mu menu, za­vrh­nem od seba. Iz­rael sa stane od­strašujúcim prí­kladom všet­kým národom. 8 Po­kiaľ ide o tento nád­her­ný dom, za­razí sa a zhík­ne každý, kto prej­de pop­ri ňom. Na otáz­ku: Prečo sa Hos­podin tak­to za­choval k tejto krajine a k tomuto domu?, 9 do­stanú od­poveď: Pre­to, že opus­tili svoj­ho Boha, Hos­podina, ktorý vy­viedol ich ot­cov z Egypta, a pri­dŕžali sa iných bohov, uc­tievali ich a slúžili im. Pre­to Hos­podin, ich Boh, do­pus­til na nich všet­ku túto po­hromu. Šalamún budovateľ10 Po dvad­siatich rokoch, počas ktorých staval Šalamún obe budovy, Hos­podinov dom a kráľov­ský palác, 11 a počas ktorých do­dával týr­sky kráľ Chíram Šalamúnovi céd­rové a cyp­rusové drevo i zlato, podľa všet­kých jeho prianí, dal kráľ Šalamún Chíramovi dvad­sať miest v Galilei. 12 Chíram sa vy­bral z Týru pre­zrieť si tie mes­tá, ktoré mu dal Šalamún, no ne­páčili sa mu. 13 Po­vedal: Brat môj, čo si mi to dal za mes­tá? Na­zval ich menom Kábul a tak sa ten­to kraj do­dnes volá. 14 Po­tom po­slal Chíram kráľovi stod­vad­sať talen­tov zlata. 15 Cieľom nútených prác, ktoré za­viedol kráľ Šalamún, bolo po­staviť Hos­podinov dom, vlast­ný palác, Mil­lo, jeruzalem­ské múry, Chacór, Megid­do a Gézer. 16 Faraón, egypt­ský kráľ, sa vy­pravil, dobyl Gézer a vy­pálil ho. Kanaánčanov, obyvateľov mes­ta, po­bil a dal ho do vena svojej dcére, Šalamúnovej žene. 17 Po­tom Šalamún znovu vy­budoval Gézer, dol­ný Bét-Chorón, 18 Baálat, Támar na púšti, 19 všet­ky zásobovacie mes­tá, čo mal, ďalej mes­tá pre voj­nové vozy a jaz­du i čo hod­lal Šalamún po­staviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území, kde vládol. 20 Všetok ľud, čo zo­stal z Amorejčanov, Chetitov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov, ktorí ne­mali iz­rael­ský pôvod, 21 ich po­tom­kov, ktorí po nich zo­stali v krajine a ktorých Iz­raeliti ne­stih­li vy­hubiť kliat­bou, pod­robil Šalamún až do­dnes nútenej pracov­nej po­vin­nos­ti. 22 Z Izraelitov však Šalamún ni­koho nezot­ročil, lebo tí mu slúžili ako vojaci, úrad­níci, hod­nos­tári, dôs­toj­níci, velitelia voj­nových vozov a jaz­dec­tva. 23 Hlav­ných do­zor­cov nad Šalamúnovým dielom bolo päťs­topäťdesiat. Tí vied­li ľud, čo vy­konával práce. 24 Keď sa faraónova dcéra pre­sťahovala z Dávidovho mes­ta do svoj­ho domu, ktorý pre ňu po­stavil, dal sa budovať Mil­lo. 25 Šalamún prinášal trik­rát do roka spaľované obety a obety spoločen­stva na ol­tári, ktorý po­stavil Hos­podinovi a pálil tymian pred ním. Tak do­končil chrám. 26 Kráľ Šalamún vy­budoval loďs­tvo v Ecjón-Geberi, ktorý je pri Élate na po­breží Čer­veného mora v Edómsku. 27 Chíram vy­slal na lode svojich služob­níkov, skúsených námor­níkov, k služobníkom Šalamúnovým. 28 Plavili sa do Ofíru, od­kiaľ pri­viez­li štyris­tod­vad­sať talen­tov zlata a odo­vzdali to kráľovi Šalamúnovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček