Ekumenický1. Kráľov7,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:1

Svoj vlast­ný palác až do jeho ú­pl­ného do­končenia staval Šalamún trinásť rokov.


Verš v kontexte

1 Svoj vlast­ný palác až do jeho ú­pl­ného do­končenia staval Šalamún trinásť rokov. 2 Po­stavil Dom libanon­ského lesa, sto lakťov dl­hý, päťdesiat lakťov široký a trid­sať lakťov vy­soký na štyroch radoch céd­rových stĺpov. Na stĺpoch spočívali céd­rové hrady. 3 Po­krytý bol céd­rovým drevom nad trámami, ktoré spočívali na štyrid­siatich piatich stĺpoch. Jeden rad ich mal pät­násť.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 A svoj dom staväl Šalamún trinásť rokov, a tak do­stavil celý svoj dom.

Evanjelický

1 Svoj vlast­ný dom staval Šalamún trinásť rokov, kým ho nedokončil.

Ekumenický

1 Svoj vlast­ný palác až do jeho ú­pl­ného do­končenia staval Šalamún trinásť rokov.

Bible21

1 Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let – tak dlouho mu trvalo dokončit ce­lý palác.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček