Ekumenický1. Kráľov7,28

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:28

Pod­voz­ky sa skladali z rámu a z rámových priečok.


Verš v kontexte

27 Ďalej zhotovil desať bron­zových pod­voz­kov. Jed­not­livé pod­voz­ky boli štyri lak­te dl­hé, štyri lak­te široké a tri lak­te vy­soké. 28 Pod­voz­ky sa skladali z rámu a z rámových priečok. 29 Na priečkach medzi rámami boli zo­brazené levy, býky a cherubi a na rámoch zhora i zdola levy, býky a visiace ven­ce.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

28 Práca každého toho pod­stav­ca bola takáto: maly po bokoch uzavierajúce steny, a tie uzavierajúce steny boly medzi ok­raj­nými došticami.

Evanjelický

28 Pod­voz­ky boli zhotovené tak­to: mali priečne laty, to jest priečne laty boli medzi rámovými latami.

Ekumenický

28 Pod­voz­ky sa skladali z rámu a z rámových priečok.

Bible21

28 Byl pro­ve­den tak­to: Se­stával z po­stranic, které spo­jovaly rámy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček