Ekumenický1. Kráľov15

1. Kráľov

Judský kráľ Abijám1 V osemnástom roku vlády kráľa Járobeáma, syna Nebatov­ho, sa stal kráľom nad Jud­skom Abijám. 2 Vládol tri roky v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra Abišalómova, sa volala Maaka. 3 Po­kračoval vo všet­kých hriechoch, ktorých sa pred ním do­púšťal jeho otec. Jeho srd­ce nebolo ú­pl­ne od­dané Hos­podinovi, jeho Bohu, ako srd­ce otca Dávida. 4 Iba pre Dávida mu dal Hos­podin, jeho Boh, v Jeruzaleme sviecu, vzbudil mu totiž po ňom syna, a Jeruzalem nechal stáť, 5 pre­tože Dávid robil to, čo Hos­podin uznáva za správ­ne. Kým žil, ne­od­chýlil sa od ničoho, čo mu pri­kázal, ok­rem prípadu Chetitu Uriáša. 6 Po celý jeho život bola voj­na medzi ním a Járobeámom. 7 Os­tat­né skut­ky Abijámove i všet­ko, čo vy­konal, je na­písané v Kronike jud­ských kráľov. Voj­na medzi Abijámom a Járobeámom po­kračovala. 8 Keď sa Abijám uložil k predkom, po­chovali ho v meste Dávidovom. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ása. Judský kráľ Ása9 V dvadsiatom roku iz­rael­ského kráľa Járobeáma sa v Judsku ujal vlády kráľ Ása. 10 Štyrid­saťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra Abišalómova, sa volala Maaka. 11 Ása robil to, čo je správ­ne pred Hos­podinom, ako jeho pra­otec Dávid. 12 Z krajiny vy­hos­til za­sväten­cov mod­los­lužob­ného smils­tva a od­stránil všet­ky mod­ly, ktoré zhotovili jeho ot­covia. 13 Ba aj vlast­nú mat­ku Maaku zbavil kráľov­skej hod­nos­ti, pre­tože zhotovila Ašére ohav­nú mod­lu. Ása ju zoťal a spálil v Kidrónskom údolí. 14 Výšiny síce ne­zmiz­li, no kým žil, bolo Ásovo srd­ce ú­pl­ne od­dané Hos­podinovi. 15 Do Hos­podinov­ho domu vniesol po­svät­né dary svoj­ho otca i svoje vlast­né, a to strieb­ro, zlato a náradie. 16 Medzi Ásom a iz­rael­ským kráľom Bašom bola voj­na počas ich života. 17 Iz­rael­ský kráľ Baša vy­tiahol proti Jud­sku a vy­budoval Rámu, aby znemožnil jud­skému kráľovi Ásovi každý vojen­ský po­hyb. 18 Ása vzal všet­ko strieb­ro a zlato, čo zo­stalo v pokladniciach domu Hos­podina a kráľov­ského paláca, a odo­vzdal to svojim služob­níkom. Nato ich kráľ Ása vy­slal k sýrskemu kráľovi Ben-Hadadovi, synovi Tab­rimóna, syna Chec­jóna, síd­liacemu v Damasku, s odkazom: 19 Viaže nás vzájom­ná zmluva, ako bola medzi mojím a tvojím ot­com! Tu ti po­sielam dar, strieb­ro a zlato. Choď a zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby od­tiahol odo mňa. 20 Ben-Hadad po­slúchol kráľa Ásu a vy­slal svojich veliteľov proti iz­rael­ským mes­tám. Dobyl Ij­jón, Dán, Ábel-Bét-Maaku, celý Kin­neret a celú krajinu Naf­táli. 21 Keď sa to do­počul Baša, pre­stal opevňovať Rámu a zo­stal v Tirce. 22 Kráľ Ása vy­zval všet­kých Júdov­cov, aby všet­ci bez výnim­ky po­od­nášali z Rámy kamene a drevo, ktoré po­užíval Baša pri vý­stav­be. Kráľ Ása z nich vy­budoval ben­jamín­sku Gebu a Mic­pu. 23 Všet­ky os­tat­né skut­ky Ásove, všet­ko jeho hr­din­stvo, všet­ko, čo vy­konal, i mes­tá, ktoré vy­budoval, je na­písané v Kronike jud­ských kráľov. Treba do­dať, že v svojej starobe ochorel na nohy. 24 Ása sa uložil k svojim pred­kom a bol k nim po­chovaný v meste svoj­ho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jóšafat. Izraelský kráľ Nádab25 V druhom roku vlády jud­ského kráľa Ásu sa stal Nádab, syn Járobeámov, kráľom nad Iz­raelom a vládol nad ním dva roky. 26 Robil to, čo je zlé pred Hos­podinom. Chodil po ces­te svoj­ho otca a v jeho hriechu, na ktorý zvádzal Iz­rael. 27 Proti nemu sa vzbúril Baša, syn Achijov, z domu Jis­sákarov­ho. Baša ho za­bil v Gibbetóne, ktorý pat­ril Filištín­com, keď Nádab a celý Iz­rael ob­liehali mes­to. 28 Usmr­til ho v treťom roku vlády jud­ského kráľa Ásu a stal sa po ňom kráľom. 29 Keď sa stal kráľom, vy­vraždil celý dom Járobeámov. Járobeámovi ne­ponechal ni­koho, až ich ú­pl­ne vy­kynožil podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré ohlásil pro­stred­níc­tvom svoj­ho služob­níka Achiju Šílana. 30 To pre Járobeámove hriechy, ktoré spáchal a ktorými zvádzal Iz­rael na hriech pre vlast­nú vzdorovitosť, ktorou dráždil Hos­podina, Boha Iz­raela. 31 Os­tat­né skut­ky Nádabove a všet­ko, čo konal, je za­písané v Kronike iz­rael­ských kráľov. 32 Medzi Ásom a iz­rael­ským kráľom Bašom bola voj­na počas celého ich života. Izraelský kráľ Baša33 V treťom roku vlády jud­ského kráľa Ásu sa stal kráľom nad celým Iz­raelom v Tirci na dvad­saťštyri rokov Achijov syn Baša. 34 Robil to, čo bolo zlé pred Hos­podinom, na­sledoval Járobeáma a jeho hriech, na ktorý zvádzal Iz­rael.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček