Ekumenický1. Kráľov10

1. Kráľov

Návšteva kráľovnej zo Sáby1 Keď sa kráľov­ná zo Sáby do­počula, čo Šalamún urobil pre meno Hos­podina, prišla ho vy­skúšať hlavolamami. 2 Do Jeruzalema prices­tovala s veľmi počet­ným sprievodom, s ťavami, ktoré nies­li voňav­ky i veľké množs­tvo zlata a drahokamy. Keď prišla k Šalamúnovi, rokovala s ním o všetkom, čo si zau­mienila. 3 Šalamún jej však dal od­poveď na všet­ky otáz­ky. Pre kráľa nebolo nič neriešiteľné, aby jej ne­vedel od­povedať. 4 Keď kráľov­ná zo Sáby uzrela všet­ku Šalamúnovu múd­rosť, dom, ktorý po­stavil, 5 jed­lá na jeho stole, stol­ce jeho hod­nos­tárov, zdvorilosť jeho sluhov a ich odev, jeho čašníkov, spaľovanú obetu, ktorú prinášal v Hospodinovom dome, os­tala cel­kom bez seba. 6 Po­vedala kráľovi: Prav­dou je, čo som počula doma o tvojich slovách a o tvojej múd­ros­ti. 7 Ne­verila som však správam, kým som ne­prišla a ne­pre­svedčila sa. Ako vid­no, ne­oz­námili mi toho ani polo­vicu. Múd­rosťou a blaho­bytom si pred­stihol po­vesť, ktorú som počula. 8 Môžu si blaho­želať tvoji muži, títo tvoji služob­níci, že ti ustavične slúžia a počúvajú tvoju múd­rosť. 9 Nech je zvelebený Hos­podin, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a do­sadil na trón Iz­raela. Pre­tože Hos­podin ne­skonalo miluje Iz­rael, ustanovil ťa za kráľa, aby si pre­sadzoval právo a spravod­livosť. 10 Po­tom darovala kráľovi stod­vad­sať talen­tov zlata, veľké množs­tvo voňaviek a drahokamov. Ni­kdy sa už nedoviez­lo toľko voňaviek, ako darovala kráľov­ná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi. 11 Aj Chíramove lode, ktoré pri­vážali z Ofíru zlato, do­vážali od­tiaľ veľké množs­tvo san­talového dreva a drahokamy. 12 San­talové drevo po­užil kráľ na záb­rad­lie pre Hos­podinov dom a kráľov­ský palác, i na citary a har­fy pre spevákov. Toľko san­talového dreva sa už ni­kdy nedoviez­lo, ba dnes ho už ani ne­vidieť. 13 Kráľ Šalamún spl­nil kráľov­nej zo Sáby všet­ko, čo si len zažiadala. Ok­rem toho ju Šalamún aj kráľov­sky ob­daroval. Nato sa i so svojím služob­níc­tvom odo­brala do svojej vlas­ti. Šalamúnovo bohatstvo14 Zlato, ktoré sa do­stávalo Šalamúnovi za jeden rok, vážilo šesťs­tošesťdesiatšesť talen­tov, 15 ok­rem príj­mov od kup­cov a zis­ku z karaván, od všet­kých kráľov Arábie a od správ­cov krajiny. 16 Kráľ Šalamún zhotovil dve­sto štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spot­reboval šesťs­to šekelov zlata. 17 Ďalej zhotovil tri­sto menších štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spot­reboval tri míny zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanon­ského lesa. 18 Ďalej kráľ zhotovil veľký trón zo slonoviny a ob­ložil ho rýdzim zlatom. 19 Trón mal šesť stupňov. Vzadu mal za­ob­lené zá­hlavie, po oboch stranách kres­la mal operad­lá a vedľa nich stála dvoj­ica levov. 20 Na šies­tich stupňoch tam stálo z oboch strán dvanásť levov. Také niečo sa nez­hotovilo pre žiad­ne kráľov­stvo. 21 Všet­ky nádoby na pitie kráľa Šalamúna boli zlaté a všet­ky pred­mety Domu libanon­ského lesa boli z čistého zlata. Strieb­ro sa ne­používalo. To za čias Šalamúnových ne­malo nijakú cenu. 22 Kráľ mal na mori spolu s Chíramovým loďs­tvom i námor­né lode. Tie vy­plávali raz za tri roky a do­vážali zlato, strieb­ro, slonovinu, opice a pávy. 23 Kráľ Šalamún pre­vyšoval bohat­stvom a múd­rosťou všet­kých kráľov zeme. 24 Celý svet navštevoval Šalamúna, aby počul jeho múd­rosť, ktorú mu Boh vložil do srd­ca. 25 Pri­tom každý priniesol aj nejaký dar: striebor­né alebo zlaté nádoby, šat­stvo, zbrane, voňav­ky, kone a mulice, a to rok čo rok. 26 Kráľ Šalamún si za­dovážil vozy a jazd­cov, takže mal tisícštyris­to vozov a dvanásťtisíc jazd­cov. Roz­miest­nil ich v mestách pre voj­nové vozy a pri sebe v Jeruzaleme. 27 Zá­sluhou kráľa bolo v Jeruzaleme toľko strieb­ra ako kamenia a céd­rového dreva ako sykomôr, ktorých je na Nížine hoj­nosť. 28 Kone sa pre Šalamúna do­vážali z Egypta a z Cilície. Kráľov­skí na­kupovači ich do­stávali z Cilície za bežnú cenu. 29 Z Egypta sa bojový voz vy­vážal za šesťs­to šekelov strieb­ra, kôň za stopäťdesiat. Tak sa ich pro­stred­níc­tvom vy­vážalo pre všet­kých kráľov chetit­ských a sýr­skych.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček