Ekumenický1. Kráľov4

1. Kráľov

Šalamúnovi hodnostári1 Šalamún sa stal kráľom nad celým Iz­raelom. 2 Toto boli jeho hod­nos­tári: Cádokov syn Azar­ja bol kňazom, 3 Šíšovi synovia Elichóref a Achija boli pisári, Achilúdov syn Jóšafat bol kan­celárom, 4 Jehójadov syn Benája bol veliteľom voj­ska, Cádok a Eb­jatár boli kňaz­mi, 5 Nátanov syn Azar­ja bol nad správ­cami, Nátanov syn Za­búd bol kňazom a kráľovým dôver­níkom. 6 Achišár bol dvor­ným správ­com a Ab­dov syn Adoníram viedol nútené práce. 7 Šalamún mal nad celým Iz­raelom dvanásť do­zor­cov, ktorí zásobovali kráľa a jeho dvor. Každému pri­pad­la raz v roku po­vin­nosť po­starať sa na mesiac o zásoby: 8 Chúrov syn v Efrajimskom po­horí, 9 Dekerov syn v Makáci, v Šaalbíme, v Bét-Šemeši, v Elóne a v Bét-Chanáne, 10 Chesedov syn v Arubóte. Jemu pat­rilo Sócho a celý chéfer­ský kraj. 11 Abínadabov syn spravoval celú Dór­sku pahor­katinu. Za ženu mal Šalamúnovu dcéru Táfatu. 12 Achilúdov syn Baana mal Taanak, Megid­do, celý Bét-Šeán, ktorý je vedľa Car­tánu poniže Jez­reela, od Bét-Šeánu po Ábel-Mecholu, až za Jok­meám. 13 Geberov syn bol v Rámot-Gileáde. Pat­rili mu stanové dediny Menaššeho syna Jaíra v Gileáde, ďalej územie Ar­góbu, ktorý je v Bášane, šesťdesiat väčších miest s hradbami a bron­zovými závorami. 14 Id­dov syn Achinádab bol v Machanajime, 15 Achímaac v Naftáli. I on si vzal za ženu Šalamúnovu dcéru Básemat. 16 Chúšajov syn Baana bol v Ašéri a v Alóte, 17 Paru­achov syn Jóšafat v Jissákari, 18 Šimei, Élov syn v Benjamíne, 19 Úriho syn Geber v krajine Gileád, v krajine amorej­ského kráľa Síchona a bášan­ského kráľa Óga. V krajine bol i jeden do­zor­ca. 20 Júdov­cov a Iz­raelitov bolo toľko ako pies­ku pri mori. Mali čo jesť a piť a bolo im dob­re.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček