RoháčekSkutky28

Skutky

Skutky apoštolov

Na ostrove Malte. Had na ruke Pavlovej.1 A keď sme už boli za­chránení, vtedy sme po­znali, že sa os­trov volá Melita. 2 A tamojší bar­bari nám pre­ukázali ne­obyčaj­nú ľudomil­nosť, lebo roz­ložili oheň a prijali nás všet­kých pre dážď, ktorý bol vtedy, a pre zimu. 3 A keď na­sbieral Pavel hromadu raždia a priložil na oheň, vy­šla vretenica z tep­la a pri­päla sa mu na ruku. 4 A jako videli bar­bari zviera, že visí s jeho ruky, hovorili si medzi sebou: Ten­to človek je is­tot­ne vrah, ktorému, hoci sa za­chránil z mora, nedala po­msta žiť. 5 Ale on striasol zviera do ohňa, a ne­stalo sa mu nič zlého. 6 Oni však očakávali, že opuch­ne alebo že pad­ne razom mŕt­vy. Ale keď za­veľa čakali a videli, že sa mu len nič zlého nedeje, zmenili svoju mien­ku a vraveli, že je boh. Publius; Pavel uzdraví jeho otca a iných. Tým spôsobí dobré všetkým.7 A na okolí toho mies­ta mal polia naj­pop­red­nejší človek ostrova, menom Pub­lius, ktorý nás prijal a tri dni priateľs­ky hos­til. 8 A stalo sa, že otec Pub­li­ov ležal trápený horúčkou a čer­vien­kou, ku ktorému vošiel Pavel, po­mod­lil sa, vzložil na neho ruky a uzdravil ho. 9 A keď sa to stalo, pri­chádzali aj os­tat­ní na os­trove, ktorí boli ne­moc­ní, a boli uzdravení, 10 ktorí nás i mnohými cťami ctili, a keď sme sa mali od­plaviť, na­klád­li, čo bolo treba na cestu. Cesta z Malty do Ríma.11 A po troch mesiacoch sme sa od­plavili na alexan­drín­skej lodi, ktorá zimovala na os­trove a mala za od­znak Di­os­kúrov. 12 A keď sme sa do­plavili do Syrakúz, po­bud­li sme tam tri dni, 13 od­kiaľ sme išli okolo a prišli sme do Re­gia, a keď o deň ne­skoršie vial polud­niak, prišli sme na druhý deň do Po­tiól, 14 kde sme našli bratov, ktorí nás prosili, žeby sme zo­stali u nich sedem dní, a tak sme prišli do Ríma. 15 A od­tiaľ bratia, keď počuli o nás, prišli nám na­proti až po Api­ovo Forum, po námes­tie Apiovo, a ku Tres taber­nä, ku Trom krčmám. A keď ich videl Pavel, poďakoval Bohu, roz­veselil sa a nabral smelos­ti. Pavel v Ríme. Káže Židom Krista.16 A keď sme vošli do Ríma, stot­ník od­dal väzňov hlav­nému veliteľovi, ale Pav­lovi bolo do­volené bývať osebe s vojakom, ktorý ho strážil. 17 A stalo sa, že po troch dňoch si svolal Pavel pop­red­ných zo Židov, a keď sa sišli, hovoril im: Ja, mužovia bratia, hoci som ne­urobil ničoho na priekor iz­rael­skému ľudu alebo proti ot­cov­ským obyčajam, vy­daný som z Jeruzalema jako väzeň do rúk Rimanom, 18 ktorí, keď ma vy­šet­rili, chceli ma prepustiť, pre­tože nie je na mne nijakej viny, p­re ktorú by som bol hod­ný smrti. 19 Ale keď Židia protirečili tomu, bol som prinútený od­volať sa na cisára, no, nie ako čo by som mal niečo žalovať na svoj národ. 20 A tak pre tú príčinu som vás po­volal, aby som vás videl a po­shováral sa s vami. Lebo pre nádej Iz­raelovu som po­viazaný touto reťazou. 21 A oni mu po­vedali: My sme nedos­tali ani pís­ma o tebe z Jud­ska, ani ne­prišiel ni­kto z bratov, ktorý by nám bol zves­toval alebo hovoril niečo zlé o tebe. 22 Ale uznávame za dob­ré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tej­to sek­te nám je známe, že sa jej všade protivia. 23 A keď mu určili deň, prišli k nemu viacerí do jeho bytu. A on im vy­kladal vec a svedčil pev­ne o kráľov­stve Božom a pre­sviedčal ich o Ježišovi, jako zo zákona Mojžišov­ho, tak z prorokov, od rána až do večera. 24 A jed­ni verili tomu, čo hovoril, druhí ne­verili. 25 A tak nie súc jed­nomyseľní medzi sebou roz­chádzali sa, keď po­vedal Pavel to jedno slovo: Dob­re hovoril Svätý Duch skr­ze proroka Izai­áša našim ot­com, 26 keď po­vedal: Idi k tomuto ľudu a po­vedz: Počuť, áno počujete, ale ne­porozumej­te a hľadieť, i hľadieť budete, ale ne­vidz­te! 27 Lebo stučnelo srd­ce tohoto ľudu, a ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami ne­videli, ušami ne­počuli, srd­com ne­porozumeli a ne­ob­rátili sa, a uzdravil by som ich. 28 Nech vám je teda známe, že je po­hanom po­slané toto spasenie Božie, a oni aj budú počúvať. 29 A keď to po­vedal, od­išli Židia veľmi sa medzi sebou do­hadujúc. 30 A Pavel zo­stal celé dva roky v byte, ktorý si sám najal, a prijímal všet­kých, ktorí pri­chádzali k ne­mu, 31 a kázal kráľov­stvo Božie a učil o Pánu Ježišu Kris­tovi ú­pl­ne smele a bez pre­kážky.

RoháčekSkutky28