RoháčekRimanom1,32

Rimanom 1:32

List Rimanom

ktorí, hoci dob­re po­znali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hod­ni smr­ti, nie len že to robia, ale to ešte aj sch­vaľujú tým, ktorí to tiež robia.


Verš v kontexte

30 pletichárov, po­mlúvačov, nenávidiacich Boha, trýz­niteľov, pyšných, chlúb­nych, vy­nález­cov zlého, rodičom ne­pos­lušných, 31 ne­smysel­ných, vierolom­ných, ne­majúcich lás­ky, ne­smier­livých a ne­milo­sr­d­ných, 32 ktorí, hoci dob­re po­znali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hod­ni smr­ti, nie len že to robia, ale to ešte aj sch­vaľujú tým, ktorí to tiež robia.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 ktorí, hoci dob­re po­znali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hod­ni smr­ti, nie len že to robia, ale to ešte aj sch­vaľujú tým, ktorí to tiež robia.

Evanjelický

32 Po­znali síce práv­ny poriadok Boží, že tí, čo pášu takéto veci, za­sluhujú si sm­rť, a pred­sa nielen sami ich robia, ale aj sch­vaľujú, keď ich pášu iní.

Ekumenický

32 Po­znajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, za­sluhujú si sm­rť. A pred­sa to nielen sami robia, ale aj sch­vaľujú, keď to robia iní.

Bible21

32 Přestože znají Boží roz­su­dek smrti nad pa­cha­te­li těch­to věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.