RoháčekRimanom1,5

Rimanom 1:5

List Rimanom

skr­ze ktorého sme do­stali milosť a apoštols­tvo cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami za jeho meno,


Verš v kontexte

4 určenom Synovi Božom v moci podľa ducha svätos­ti zo zmŕtvychvstania mŕt­vych, o Ježišu Kris­tovi, našom Pánovi, 5 skr­ze ktorého sme do­stali milosť a apoštols­tvo cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami za jeho meno, 6 medzi ktorými ste aj vy, po­volaní Ježiša Kris­ta,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 skr­ze ktorého sme do­stali milosť a apoštols­tvo cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami za jeho meno,

Evanjelický

5 skr­ze Neho sme prijali milosť a apoštols­tvo, aby sme pre Jeho meno pri­vádzali k po­slušnos­ti vo viere všet­ky národy,

Ekumenický

5 Pro­stred­níc­tvom neho sme do­stali milosť apoštol­ského po­slania, aby sme pre jeho meno pri­vádzali k poslušnosti viery všet­ky národy.

Bible21

5 Skrze něj a pro jeho jméno se nám do­stalo této mi­losti, to­tiž apoštolství, aby li­dé ze všech národů doš­li k po­s­lušnosti ví­ry;