RoháčekRimanom1,29

Rimanom 1:29

List Rimanom

na­pl­nených každou ne­právosťou, smils­tvom, pod­losťou, lakom­stvom, zlosťou, pl­ných závis­ti, vraždy, sváru, les­ti, zlých obyčají,


Verš v kontexte

28 A jako ne­uz­návali za hod­né a po­treb­né mať Boha v pravej známos­ti, tak ich aj Bôh vy­dal v ne­o­svedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa ne­pat­rí, 29 na­pl­nených každou ne­právosťou, smils­tvom, pod­losťou, lakom­stvom, zlosťou, pl­ných závis­ti, vraždy, sváru, les­ti, zlých obyčají, 30 pletichárov, po­mlúvačov, nenávidiacich Boha, trýz­niteľov, pyšných, chlúb­nych, vy­nález­cov zlého, rodičom ne­pos­lušných,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 na­pl­nených každou ne­právosťou, smils­tvom, pod­losťou, lakom­stvom, zlosťou, pl­ných závis­ti, vraždy, sváru, les­ti, zlých obyčají,

Evanjelický

29 na­pl­není všet­kou ne­právosťou [smils­tvom], zlosťou, lakom­stvom, zlobou, pl­ní závis­ti, vraždy, sváru, ľs­ti, zlomyseľnos­ti; utŕhači,

Ekumenický

29 Sú pl­ní všelijakej ne­spravod­livos­ti, zloby, lakom­stva, zla, pl­ní závis­ti, vraždy, sváru, pod­vodu, níz­kos­ti. Sú to ohovárači,

Bible21

29 Jsou pro­lezlí ne­pravostí, pod­lostí, cham­tivostí a záští; jsou plní závisti, vraž­dych­tivosti, svár­livosti, lsti a zlo­my­s­lnosti;