RoháčekRimanom1,31

Rimanom 1:31

List Rimanom

ne­smysel­ných, vierolom­ných, ne­majúcich lás­ky, ne­smier­livých a ne­milo­sr­d­ných,


Verš v kontexte

30 pletichárov, po­mlúvačov, nenávidiacich Boha, trýz­niteľov, pyšných, chlúb­nych, vy­nález­cov zlého, rodičom ne­pos­lušných, 31 ne­smysel­ných, vierolom­ných, ne­majúcich lás­ky, ne­smier­livých a ne­milo­sr­d­ných, 32 ktorí, hoci dob­re po­znali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hod­ni smr­ti, nie len že to robia, ale to ešte aj sch­vaľujú tým, ktorí to tiež robia.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 ne­smysel­ných, vierolom­ných, ne­majúcich lás­ky, ne­smier­livých a ne­milo­sr­d­ných,

Evanjelický

31 nerozum­ní, vierolom­ní, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní.

Ekumenický

31 sú nerozum­ní, ne­stáli, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní.

Bible21

31 ne­ro­zumní, ne­spo­leh­liví, bez­citní a ne­mi­lo­srdní.